• Alle nedskjæringar smertar for noken

  Sitat: "Forslag årsbudsjettet 2019 frå Samfunnsdemokratane, framlegg frå Gunnvor Sunde, Samfunnsdemokratane SD vil ha større fokus på lovpålagde tenester og kjem difor med slike innsparingstiltak. Innsparing administrasjon: -legge sentrumsplanen for Sandane på vent -ikkje opprette ny stilling i kommunalt næringsføretak innsparing Multek: -ikkje skjerme kultur, dersom nye stillingar blir oppretta må desse finansierast innafor sektorramma

  Postet 22. november 2018
 • Postet 14. oktober 2018
 • Sandane-dagane

  Møt oss på stand på Heraldsplassen på Sandane. Sandane-dagane 24.-26. august

  Postet 22. august 2018
 • Uttaler frå Årsmøte

  1. Bru Anda- Lote Ei bru over Anda-Lote vil knyte 60.000 menneske saman heile døgnet, og syte for betre tilkomst til arbeidsplassar, skular, nærsjukehus, flyplass, fritids- og kulturtilbod og handel. Ei bru i midtre Nordfjord vil binde heile regionen saman, og dermed skape ein større bu- og arbeidsregion med mulegheit for samhandling og økonomisk vekst. Saman med brua i indre vil det og gje kortare reisetid for mange pendlarar. Kvart år reiser vel ein halv million menneske over ...

  Postet 9. juni 2018
 • Årsmøte 8.juni

  Samfunnsdemokratane held årsmøte førstkomande fredag den 8.juni kl 19.00, 2. etg Mona Lisa.

  Postet 13. mai 2018
 • God påske!

  Leiaren vil ønskje alle ei god påske!

  Postet 31. mars 2018
 • I skuggen av media sine overskrifter

  Sjukehusaksjonen i Nordfjord har hatt årsmøte. Det vart attval på styret og vi støttar uttale frå Nordfjordkommunar som tek til orde for å oppretthalde avtala om prehospitale tenester etter nedbygginga av Nordfjord sjukehus (NSH). Vi må behalde ambulansetenesta når viktige akuttfunksjonar er fjerna frå lokalsjukehusa!

  Postet 18. mars 2018
 • Gloppen og Nordfjord leiande innan internasjonal teknologi!

  13.03.2018 ein merkedag og historisk dag både for det grøne skiftet og Gloppen. Dåp av dei to ferjene Gloppefjord og Eidsfjord som skal trafikkere det første heil-elektrifiserte ferjesambandet i verda. Og Nrk 1 med Norge Nå klokka 20.25 frå båtproduksjonen i Hyen med Future of the fjords. Ferjedåpen i Gloppen, lenke her. Norge nå i Gloppen, lenke  her.

  Postet 13. mars 2018
 • Treng vi 8. Mars?

  Kvinnedagen er og stiftingsdatoen for Samfunnsdemokratane, så vi har dubbel grunn til å markere dagen. Vi har i det siste sett ei endring i behovet for å markere kvinnedagen, og også ha fokus på lovverket vårt, noke som er svært gledeleg. Dette siste året har nok vist at vi er ikkje så likestilt som vi ønskjer å tru. I heile landet er der fleire arrangement enn på lenge, så dagen tek seg opp igjen, noke som og er ...

  Postet 8. mars 2018
 • Dei fødande blir sendt heim for tidlig

  Galskap å sende fødande ut so tidleg! SD har lenge hevda at barselomsorga er utsett for altfor store nedskjæringar. Godt å sjå at fleire no kjem på bana! Lenke her.

  Postet 2. mars 2018
 • No må Noreg vakne!

  Lenke her.

  Postet 20. februar 2018
 • Gloppen anno 2018

  Revidert budsjettet 2018 har vore jobba svært grundig med, likevel kom Sp ilag med samarbeidspartia sine Ap og V med ei alternativ tilråding i sist formannskapsmøte, utan å peike på kva uprioriterte tiltak som skal gje overskot til drifta av Gloppen kommune, når det alt er gjennomført smertelege kutt. Slik eg ser det er det merkeleg etter alt arbeidet som har blitt lagt ned i å finne potensielle innsparingar. Alle parti har vore representert i nedskjæringsgruppene, ...

  Postet 30. januar 2018
 • Samfunnsdemokratane ønskjer godt nytt år!

  Det nye året 2018 står framfor oss som ei uskreva bok, med berre tomme sider. La oss skrive ting i boka som vi på slutten av året kan huske med glede.

  Postet 1. januar 2018
 • God Jul!

  Så tenner vi det 4. lys og ønskjer alle ei god jul.

  Postet 24. desember 2017
 • Ope brev til Helse Førde

  Samfunnsdemokratane sluttar seg til innhaldet i brevet som Norges Kvinne og familieforbund Sogn og Fjordane krins har sendt til Helse Førde.   "Ope brev til styret i Helse Førde. Kvifor må kvinners helse alltid være salderingspost? Norges Kvinne- og familieforbund, Sogn og Fjordane krins er svært kritisk til at det nok ein gong er kvinner i Sogn og Fjordane sitt helsetilbod, som bli råka av nedskjæringane i Helse Førde. Vi krev at styret no tek omsyn til uttalane frå kommunestyra i ...

  Postet 15. desember 2017
 • Vekst i folketalet

  Fin folketalsvekst i Gloppen og fleire kommunar i Sogn og Fjordane. Gloppen har auka med 21 i siste kvartal og nærmar seg målet om 6000 innbyggjarar. Lenke her.

  Postet 17. november 2017
 • Stortingsvalet i Sogn og fjordane

  Samfunnsdemokratane vil gratulere og ønskje dei fire Stortingsrepresentantane frå Sogn og fjordane lykke til!           Liv Signe Navarsete (Sp)           Ingrid Heggø (Ap)           Frida Melvær (H)           Tore Storehaug (Krf)

  Postet 13. september 2017
 • Gloppen har landets beste måltidsaugneblikk

  Nyleg vart Gloppen kommunale kjøkken kåra til suveren vinnar i konkurransen «Gyldne måltidsaugneblink» for heimebuande eldre. Landbruks- og matdepartementet har saman med forbrukarrådet kåra Gloppen omsorgssenter til landet beste. Lenke her.

  Postet 9. september 2017
 • Ope brev til Regjering og Storting: Om lønsam samfunnsrekneskap og beredskap.

  24.07.17 opplevde deler av landet uvær med store nedbørsmengder og lynnedslag, som førte til store ødeleggingar, særleg i Nordfjord. Hus, eigedomar, gardsbruk, vegar og bruer vart raserte, og mange blei utsette for personleg tap og liding. Samfunna våre er svært sårbare når vi står utan nødvendig samband: veg, vatn, straum, telefon og nett. Slik eg ser det opplever vi og stor grad av ansvarsfråskriving, der vedlikehald av vegar, bruer og elveløp har blitt skadelidande. Gloppen kommune arrangerte møte der ...

  Postet 11. august 2017
 • Samfunnsdemokratane forut for sin tid?

  Utruleg at kun Samfunnsdemokratane (SD) meiner at denne leikeplassen, er for lite sikra. Når Firda skriv "vi", er plassen lokalisert her av eit politisk fleirtal utan SD si eine stemme i formannskapet, og SD meiner at politikerane må ta ansvar for lokaliserings-vedtaka sine. Fint å registrere at både Ap-representanten og Sp ved ordføraren no meiner at den opprinnelege plasseringa SD føreslo, no ser ut til å bli den beste permanent. Farleg å seie slikt, sidan ...

  Postet 9. juni 2017
 • Årsmøteuttale Samfunnsdemokratane 19. Mai 2017

  Fritidsaktivitetar for barn og unge. Utfordringsdokumentet som er skreve om Gloppen kommune, syner nokre utfordringar i høve fritidsaktivitetar for alle. Vi har eit bredt fritidstilbod: idrett, musikk, dans, sjakk, Barnas Turlag og 4H for å nemne noko. Brorparten av aktivitetane er knytt til idrett eller musikk/kultur, og dei som ikkje interesserar seg for det har lite å velje i. Fritidsaktivitetar tilfører barna kunnskap og ferdigheiter, det kan gi gode meistringsopplevingar og fremje engasjement for, og tilknyting til lokalsamfunnet. Samfunnsdemokratane ...

  Postet 21. mai 2017
 • Samfunnsdemokratane vil gratulere med opningsdagen

  Dronning Sonja åpner gondolbane i Stryn idag. Lenke her.

  Postet 20. mai 2017
 • Uttale vedteken på Samfunnsdemokratane sitt årsmøte19.mai 2017

  Friske midlar må inn i Jordbruksforhandlingane! Dagen før jordbruksforhandlingane i år starta, vedtok Stortinget ein ny landbrukspolitikk med hovedmål om å auke norsk matproduksjon basert på norske ressursar. Stortinget vedtok også eit mål om å redusere inntektsgapet mellom landbruket og andre yrkesgrupper, dette er umuleg å få til med omfordeling. Bønder, som alle andre, lever av kroner, ikkje prosentar! Eit årsverk i landbruket må kunne samanliknast med andre årsverk. Staten må no ...

  Postet 20. mai 2017
 • Årsmøte

  Samfunnsdemokratane har årsmøte den 19. mai kl. 19.o0 i 2. etg. Mona Lisa. Vanlege årsmøte saker. Velkommne!

  Postet 18. mai 2017
 • SD ønskjer alle ei god 17. Mai feiring!

  Gud signe vaart dyre Fedraland Og lat det som Hagen bløma! Lat lysa din Fred fraa Fjell til Strand Og Vetter fyr Vaarsol røma! Lat Folket som Brøder saman bu, Som Kristne det kann seg søma! No er det i Norig atter Dag Med Vaarsol og Song i Skogen. Um Sædet enn gror paa ymist Lag, Det brydder daa etter Plogen. So signe daa Gud det gode Saad, Til Groren ein Gong er mogen!

  Postet 17. mai 2017
 • Storfint besøk av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Samfunnsdemokratane sin leiar tok tysdag denne veka imot helseministeren i rolla som kjøkkensjef. Lenke her.

  Postet 27. april 2017
 • Valkampen er i gong!

  No får vi stadig vekk besøk av ministrar og stortingsfolk også i distrikta, så distriktsstemmene tel visst enno. Arbeiderpartiet har landsmøte denne helga, der ei av mange viktige saker er å få vekk K-en for kristendom i undervisninga. Og sidan kjem saka om flagget vårt, å få bort krossen. Samfunnsdemokratane nærmar seg årsmøtet sitt og det skulle ikkje undre leiaren om vi går inn for å halde på flagget vårt slik det er i rødt, kvitt og blått. Identitet ...

  Postet 22. april 2017
 • Akuttberedskap barnevern

  Samarbeid som opna etter arbeidstid i dag: Gloppen, Stryn og Eid kommunar har frå 03.04.2017 inngått avtale om felles akuttberedskap i barnevernet utanom ordinær kontortid. Vakttelefon akuttberedskap barnevern for Eid, Gloppen og Stryn: Tlf. 459 76 206

  Postet 3. april 2017
 • Viktig møte i Gloppen kommune

  Samfunnsdemokratane støttar ordføraren si oppmoding og oppfordrar Glopparar/ Sandensarar om å ta del: Sitat: "Onsdag 29. mars er det ope folkemøte på Gloppen hotell frå kl 19 – 21 om parallelloppdraget for Sandane sentrum. Her presenterer dei to fagteama som kommunen har engasjert - Lala/Pushak og Haugen/Zohar/Asplan Viak – sine innspel til løysingar og framtidsskisser for Sandane sentrum. Dei to fagteama har mykje fagkompetanse på utvikling av tettstader, og dette er kunnskap som vi kan nytte også inn mot dei andre tettstadane i ...

  Postet 25. mars 2017
 • 8. Mars verdas internasjonale kvinnedag

  Samfunnsdemokratane vil ønske alle lukke til med 8. mars, alle dei flotte kvinner og menn som står saman for likestilling. Dagen i dag er spesiell for oss (SD) då det er første året utan vårt eige årsmøte på stiftingsdagen vår. Sidan det tek seg opp igjen med markering av kvinnedagen, ønskjer vi at dei som har høve kan ta del i dei markeringane i stadenfor. Så kjem vi tilbake til eige årsmøte i april.

  Postet 8. mars 2017
 • TVANG! Kvifor må dei øvste utøvarane av demokratiet vårt ty til tvang?

  Ordet TVANG kling særs dårleg i eit demokratisk land som Noreg - enten det gjeld kommunar, fylke, ekteskap eller omtale av einskilde personar. Så kvifor har dei som styrer kome til at tvangsløysinga er best for folk flest? No når stortingsfleirtalet/regjeringa med hjelp av støttepartiet venstre må nytte tvang på det norske folket burde fleire vakne og protestere, meinar SD - Samfunnsdemokratane. Lenke her.

  Postet 22. februar 2017
 • Stopp nedlegging av livreddande helsetjenester

  Å sjå på forsida til det landsdekkjande NRK og finne dette på forsida, det var trist, vil ikkje kalle det overraskande, då ingenting overraskar lengre! Utan akuttkirurgi, kan ein ikkje kalle det fullverdig akuttsjukehus, og dette forventa eg at ein seksjonsleiar i vårt eige helseføretak visste. Det neste som er urovekkjande er at seksjonsleiaren ikkje vil uttale seg om tilbodet andre stader i landet; kvifor ikkje når det er denne modellen helsemnisteren byggjer nedbygging av akutte ...

  Postet 26. januar 2017
 • Postet 19. januar 2017
 • Akuttsjukehusa må vere nærare folk

  Slik er akuttsituasjonen for folk i Sogn og fjordane, når lokalsjukehusa er omgjorde til lokal-medisinske senter. Er dette beredskap? Lenke her.

  Postet 27. desember 2016
 • God jul og godt nyttår!

  Samfunnsdemokratane vil takke alle for godt samarbeid i året som har gått og ønskjer alle ei fredfull jul og godt nyttår.

  Postet 24. desember 2016
 • 07.12.16 Dagen då Sogn og Fjordane vart nedlagt

  Dette bør Storting og fylkespolitikarar merke seg. For seint for sentralistane i Sogn og fjordane, dessverre. Merkeleg politikk for tida, viktigare å slå saman til store einingar, enn å løyse utfordringar! Lenke her.

  Postet 9. desember 2016
 • Regionreforma på vestlandet

  Samfunnsdemokratane (SD) har følgjande merknader til intensjonsplanen for samanslåing av Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Merknaden vår er bygd mykje på dei same argumenta som vart vedtekne i Gloppen kommunestyre, og ei avvising av det dei tre fylkesordførarane har lagt fram. Dette er ei altfor viktig avgjerdsle til at tre fylkesordførarar på vestlandet, skal avgjere framtid og utvikling i ein svært viktig region i landet vårt. Ein region samansett av Rogaland, Hordaland og Sogn og ...

  Postet 23. november 2016
 • Gloppen ønskjer Sogn og Fjordane som eige fylke i framtida

  Gloppen kommunestyre sa i dag nei til den framforhandla intensjonsavtala mellom Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Samfunnsdemokratane  (SD) kom med endringsforslaget som fekk fleirtal i formannskapet og som sidan vart til eit utvida felles framlegg av Ap, Sp, SV, MDG og SD. H, V og Krf er sjølvsagt lojale mot eiga regjering, og sa ja til avtalen som har mykje uavklara i høve framtida for ein vestlandsregion. Samfunnsdemokratane oppfordrar også fylkestinga til å seie nei, og bremse ...

  Postet 14. november 2016
 • Gloppen skårar høgt

  Gloppen omsorgssenter blei kåra til landets nest beste institusjonskjøkken og Gloppen skårar også høgt på kultur. Best i Sogn og Fjordane og Vestlandet på kultur med ein 4 plass i landet. Lenke her og her.

  Postet 3. november 2016
 • Kommunereforma, for kven?

  Fylkesmannen i Sogn og Fjordane sitt forslag til kommunesamanslåing går delvis utanom folkemeininga. Samfunnsdemokratane har lite tru på tvangssamanslåing. Lenke her. Sjå saka på NRK her.

  Postet 29. september 2016
 • Norsk barnevern, til alle barn sitt beste?

  Den norske Regjering og Storting må snarast råd få endra den negative statusen det norske barnevernet har fått, og det må lov- og forskriftsendring til. Kommunesamanslåingsdebatten, er ei avsporing slik Samfunnsdemokratane ser det. Uansett storleik på kommune og tal innbyggjerar må vi sikre barn sine rettar til ein trygg oppvekst. Også med omsyn til dei mange som jobbar i tenestene, og alle dei som får god og nødvendig oppfølging, er det stadig negative mediefokuset av diskusjonssaker ei påkjenning. Det ...

  Postet 19. august 2016
 • Rettssikkerheit må på dagsorden snarast!

  Samfunnsdemokratane vil oppfordre alle parti og regjeringa til felles innsats i å betre rettssikkerheita, og det hastar når det gjeld offer for seksualisert vald. Sjå lenke her.

  Postet 9. august 2016
 • Samfunnsdemokratane oppfordrar alle til å delta i demonstrasjonane

  - Redusert straff for voldtekt er å begå nye overgrep, seier forbundsleder Elisabeth Rusdal i Norges Kvinne- og familieforbund (K&F). Lenke her. Denne uken kunne vi lese en dom hvor tre menn (to født i 1982 og en i 1986) ble frikjent for voldtekt av en 18-år gammel jente de hadde ruset med MDMA og kokain. I dommen står det: "Flertallet finner det videre bevist utover enhver rimelig tvil at de tiltalte var klar over ...

  Postet 5. august 2016
 • Set regjeringa kommunale tenester på spel?

  Regjeringspartia gjekk til val på spesielt to ting: fjerne fylkesleddet politisk og administrativt og Helseføretaksmodellen, og kva gjer så regjering og kommunalminister Sanner med det? Går laus på å svekkje det leddet som tek seg av tenestene nærast folket, nemleg kommunane. Kanskje på tide å sjå på statsapparatet som har vakse formidabelt, og kva innverknad har det for oss på kommunenivå, anna enn å utøve tilsyn og tillegge oppgåver, eller som vi smerteleg har fått ...

  Postet 13. juli 2016
 • Takk for innsatsen til fungerande ordførar Magni Aa Berge og fungerande varaordførar Hege Lothe

  Gloppen formannskap takka idag fungerande ordførar Magni Aa Berge og varaordførar Hege Lothe (som i tillegg hadde bursdag) for innsatsen i tida Gloppen ordføraren har vore ute i pappapermisjon. Gruppeleiarane i KrF og SD hadde æra av å overrekke blomsterhelsingane.

  Postet 20. juni 2016
 • Gloppen går vidare åleine

  Samfunnsdemokratane fekk i dag stort fleirtal for to viktige saker, meir pengar til næringsbudsjettet og at  Gloppen held fram som sjølvstendig kommune. Lenke her. Vedtaket ligg her.

  Postet 17. juni 2016
 • Kan eit nei bli et ja?

  God oppsummering av folkerøysting om kommunesamanslåing i Gloppen av noverande varaordførar. Lenke her.

  Postet 15. juni 2016
 • JA til Gloppen som eigen kommune

  Samfunnsdemokratane vil takke Glopparane for god valdeltaking og overvekt av nei-stemme. Politikarane har på førehand sagt at dei vil følgje rådet frå velgjarane, Som vart ja til gloppen som eigen kommune. Lenke her.

  Postet 30. mai 2016
 • Postet 29. mai 2016
 • Postet 28. mai 2016
 • Eit visjonært nei!

  Det er nokre som trur at nei-sida ikkje vil noko, at vi berre seier nei. Tvert imot: Vi seier JA til Gloppen. Vi vil utvikle kommunen vår, på lag med tilsette i kommunen, innbyggjarar, næringsdrivande, folkevalde og ungdomar. Vi vil arbeide for at endå fleire kjem for å byggje og bu, arbeide og leve i Gloppen. Her er nokre argument for å stemme n ei på måndag 30. mai: 1. Både Eid og Gloppen er i dag mellom ...

  Postet 26. mai 2016
 • God Pinse-helg!

  No feirar vi alle Pinse, trass politiske kampar. Norge er eit godt land å bu i, dette må vi ta vare på. Obama inviterte Statsministeren og andre for sjå på den nordiske modellen, andre ser på Sogn og Fjordane-modellen. Håpa det gjev resultat for folk flest. God Pinse.

  Postet 15. mai 2016
 • Frigjeringsdagen

  Samfunnsdemokratane vil gratulere alle med frigjeringsdagen idag, den dagen tyske militære styrkane her i landet kapitulerte etter den nazi-tyske okkupasjonen 8. mai 1945. Det heiter ikkje: eg – no lenger. Heretter heiter det: vi. Eig du lykka så er ho ikkje lenger berre di. Alt det som bror din kan ta imot av lykka di, må du gi. Alt du kan løfte av børa til bror din, må du ta på deg. Det er mange ikring deg som frys, ver du eit bål, strål varme ...

  Postet 8. mai 2016
 • Kommunesamanslåing; kvifor?

  Gloppen er i dag ein velfungerande kommune, mellomstor i folketal og stor i areal, med naturgjevne grenser mot nabokommunane. Kva fordelar ser vi i intensjonsavtalen med Eid, som vi ellers ikkje kan få til med samarbeid på tvers av kommunegrenser. Å tru at brua Anda-Lote kjem automatisk ved ei samanslåing, er etter vår meining naivt. Alle fordelar som blir opplista og trekte fram i debatten er tilhøve kommunane ikkje styrer, som bru, flyplass, veg og statlege arbeidsplassar.   Nullalternativet derimot, ...

  Postet 2. mai 2016
 • Kommunereform

  I Gloppen seier både ordføraren og Samfunnsdemokratane nei til samanslåing av Eid og Gloppen, som i dag er delt av Nordfjorden. Rådgjevande folkerøysting i begge kommunane er den 30 mai, og du kan og førehandsrøyste. Det er viktig at folk seier kva dei meiner om ei så viktig sak for Gloppensamfunnet for framtida. SD er imot sentralisering og byråkratisering, noke vi meiner kommunereforma vil føre til, der kommunane ikkje veks seg naturleg ihop. Uttalen frå SD sitt årsmøte vart ...

  Postet 16. april 2016
 • God påske!

  For dei som vil ha litt påske lesestoff legg vi ut 2 linkar om spesialist helse tilbodet. Lenkene finn du her og her.

  Postet 23. mars 2016
 • Postet 16. mars 2016
 • Samfunnsdemokratane sitt årsmøte meiner Noreg må halde på sjølvråderetten!

  TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) TISA (Trade in Services Agreement) Begge desse er nye handelsavtalar som er lanserte av amerikansk og europeisk storkapital, og som det no forhandlast om. Handelsavtalane vil legge nye marked opne for storkapitalen ved å bygge ned nasjonale reguleringar og det dei ser på som handelshindringar, det vil sei arbeidsmiljølov, forbrukerbeskyttelse, miljøstandardar osv. Samfunnsdemokratane er sterkt imot desse avtalane: TISA er ei avtale som skal liberalisere tenestehandelen. Det er berre dei rikaste landa ...

  Postet 10. mars 2016
 • Årsmøte og femårsjubileum

  Velkomne til årsmøte og feiring av femårsjubileum på Gloppebu-kaféen 8.mars kl 20.00.

  Postet 29. februar 2016
 • Stem NEI, og vis regjeringa at vi er imot sentralisering!

  At Gloppen scorar høgt på god kommunal kvalitet i tenestene, syner at vi har og over lag tid har hatt evna å omstille. Dei som trur at kommunal drift er som den alltid har vore, tek skrekkeleg feil, og seier meg ein ting; de kjenner lite til omstillingane som går kontinuerleg i den kommunale drifta. Dessutan finst der mykje forskning på at kommunal sektor er langt meir effektiv enn privat, men dei som sit med ...

  Postet 24. februar 2016
 • Overgrepsmottak i Sogn og Fjordane

  Samfunnsdemokratane meiner Helse Førde fullt ut må ta det ansvaret som Stortinget har gjett dei i høve seksuelle overgrep og vold i nære relasjonar som og innebær seksuelle overgrep. Og ikkje legge ansvaret over på kommunane. For å finne lenka, trykker du på overskrifta "Overgrepsmottak..." også klikker du på den grønne skrifta. Lenke her. (Trykk på her). Ein kan velge mellom 3 kameravinklar (Podiet, Talarstol og Salen) dersom du trykker CTRL + C eller klikker på ...

  Postet 23. februar 2016
 • Overgrepsmottak, Helseføretaka sitt ansvar frå 01.01.2016 etter Stortingvedtak i mai 2014.‏

  Det vart på bakgrunn av Stortingsmelding nr.15 (2012-2013) «Forebyggelse og bekjempelse av vold i nære relasjoner» fatta vedtak i Stortinget mai 2014 om at helseføretaka skulle ta over ansvaret for SO-saker medan kommunane ved legevaktene skulle ha ansvaret for VNR. Frå 1. januar 2016 er ansvaret for seksuelle overgrep (SO) lagt til helseføretaka, ansvaret for vald i nære relasjonar (VNR) ligg ...

  Postet 12. februar 2016
 • Svar frå ordføraren i Gloppen om kampen for akutt-og fødetenester.

  Samfunnsdemokratane støttar akutt-og fødetenester på lokalsjukehusa, og er svært kritiske til Helseministeren sine nedleggingsplanar etter modell av Nordfjord sjukehus. For å finne lenka, trykker du på overskrifta "Svar frå ordføraren..." også klikker du på den grønne skrifta. Lenke her. Ein kan velge mellom 3 kameravinklar (Podiet, Talarstol og Salen) dersom du trykker CTRL + C eller klikker på kamera under videoen.

  Postet 26. januar 2016
 • Lokalsjukehusa treng akuttberedskap og fødetilbod, stopp raseringa!

  Her ligg ei lydfil frå innlegget til Svein Hansen og Gunnvor A. Sunde på Stortinget.

  Postet 21. januar 2016
 • Innlegg 18.01.2016 høyring stortinget

  Gunnvor A. Sunde, vara til sjukehusaksjonen Nordfjord, mor til fem og tidlegare styremedlem Helse Vest. Leiar. Takkar for invitasjonen til å få sagt nokre ord på vegne av sjukehusaksjonen Nordfjord, ein aksjon som har kjempa for likeverdige helsetilbod med resten av landet sidan 2002, og det er slik eg ser det engasjerte politikerar og aksjonistar som har sikra det vi har att, og kampen fortset med pasienten i fokus. Allereie 14.01.2007 ba eg som styremedlem, Helse Vest vurdere ...

  Postet 18. januar 2016
 • – Distrikta er ei bør

  Kutte mat, straum og vasstilførsel inn til byane, så kanskje pipa får en annen lyd? Samfunnsdemokratane seier det er nesten umuleg å ta slike utspel alvorleg! - Kvifor skal vi ta heile landet i bruk, dersom det er upraktisk, unødvendig og vanvittig dyrt, spør Høgre-topp Henning Warloe. Lenke her.

  Postet 7. januar 2016
 • God Jul og Godt Nyttår!

  Samfunnsdemokratane vil ønskje alle følgjarar og støttespelarar ei god jul og eit riktig godt nyttår. Vi gledar oss til eit nytt samarbeid i 2016.

  Postet 24. desember 2015
 • Lokalsjukehus, kva er forskjellen på det og medisinsk senter?

  Heilt sidan tanken om "framtida sitt lokalsjukehus" oppstod har Samfunnsdemokratane (SD) vore uroa over kva dette bortfallet av akutt-kirurgi og mulegheit til å føde i eige distrikt, kunne føre til for busetjing og verdiskaping, utifrå dei servicetilboda vi som innbyggjerar ser føre oss i 2015-2030 og vidare. Helseministeren sitt framlegg til helse-plan (sjukehusplan) har uroa oss enno meir. Møtet om sjukehuset i Volda i dag, som grunna manglande tilbod i Nordfjord også fungerer som akutt-og føde tilbod ...

  Postet 15. desember 2015
 • Framtidig sjukehusmodell. Er det trygt å følgje Nordfjordmodellen? Kva med akutt-responstida på 1-EIN-time‏?

  Grunngjeve spørsmål til ordførar i Gloppen, Leidulf Gloppestad frå Samfunnsdemokratane sin leiar, Gunnvor A. Sunde, formannskapsmedlem i Gloppen og tidlegare styrerepresentant i Helse Vest: Helseminister Bent Høie (H) sin glansbileteversjon av Nordfjord sjukehus som eit føredøme for framtida sine lokalsjukehus, blir no brukt for å legge ned sjukehus rundt i heile landet. Samfunnsdemokratane er sterkt kritiske til at Helseministeren skubbar nordfjordingane føre seg som alibi for å rasere sjukehus-norge på denne måten. Kva vil ordføraren vår gjere for å ...

  Postet 27. november 2015
 • Kan lokal medisinsk senter uten akutt og føde tilbod kallast sjukehus?

  Les saka her. FJORDENES TIDENDE FREDAG 20. NOVEMBER 2015 Fortsatt lokalsykehus? Vi står forran lansering av ny nasjonal helse- og sykehusplan. Helseminister Bent Høie har nylig besøkt Nordfjord sykehus som et ledd i sine forberedel- ser til den kampen han vet vil komme når planen blir kjent. Nordfjord sjukehus har i løpet av de siste årene gått fra å være et sjukehus med akuttfunksjon i kirurgi, fødeav- deling, en omfattende ortopedisk av- deling og en godt fungerende medisinsk ...

  Postet 20. november 2015
 • Postet 18. november 2015
 • Glopparane forblir Nordfjordingar inn i framtida

  Slik kan det sjå ut dersom også andre enn Samfunnsdemokratane er enige i saksutgreiinga frå rådmannen. Sjå PDF fil her.

  Postet 17. november 2015
 • Felles veguttale om E-39 frå Gloppen kommunestyre 2.11.15

  KRAV OM UTBETRING AV STREKNINGA BYRKJELO-SANDANE PÅ E39 Gloppen kommunestyre krev at det på statsbudsjettet for 2016 vert sett av tilstrekkeleg planleggingsmidlar til å gjennomføre opprustning av strekninga Byrkjelo-Sandane på E 39. E39 Byrkjelo-Sandane-Nordfjordeid vil vere E39 – hovudvegen nord/sør på Vestlandet i mange år framover. Den har ein ÅDT på over 2.200, og er såleis ein svært trafikkert veg. 20 min avgangar på ferja Anda-Lote på E39 Frå 2018 har Stortinget bestemt at det blir 20 min avgangar ...

  Postet 2. november 2015
 • Leiaren har ordet

  Sidan det er Friluftslivets år, har eg gjort meg nokre tankar etter sist formannskapsmøte i Gloppen. Samfunnsdemokratane har fått fornya tillit av folket, og skal vere med å legge til rette for trivsel, busetnad og gode tenester i kommuna. Leiaren har og plass i formannskapet, og det er ofte der ein kjem først og tettast på sakene. Formannskapet er og klageorgan. Det klaga handla om i sist møte 28.10.15 er ein veg inn til eit flott og ...

  Postet 31. oktober 2015
 • Samfunnsdemokratane oppfordrar til å støtte TV-aksjonen 2015‏

  Inntektene frå TV-aksjonen i år går til Regnskogfondet sitt arbeid med å redde regnskog i nært samarbeid med dei som bur der. Midlane frå aksjonen skal redde eit regnskogområde større enn heile Noreg og Danmark til saman. Regnskogane i verda er utsette for eit veldig press, kvart minutt forsvinn store områder for all framtid. For dei 260 millionar menneska som bur i regnskogen og lever av ressursane der, er konsekvensane dramatiske, dei misser både heimen og levebrødet sitt. Regnskogen ...

  Postet 17. oktober 2015
 • Samfunnsdemokratane sin representasjon i Gloppen for 4 nye arbeidsår

  Det konstituerande kommunestyret gav SD slik representasjon i komande periode. Kommunestyret: Gunnvor A. sunde Edgar Kvernevik Formannskapet: Gunnvor A. sunde Kultur, miljø, teknisk og landbruksutvalet Edgar Kvernevik 1. Vara Jan Arve Søvde 2. Vara Daniel Skjerdal 3. Vara Jon Magne Ryssdal Oppvekstutvalet: Gunnvor A. Sunde 1. Vara Anne-Grete Hoddevik 2. Vara Hans Ole Andenæs 3. Vara Kjellrunn Hjeltnes Kontrollutvalet: Charlotte Rønne Holtan Styret ønskjer kommunestregruppa med varamedlemmer og andre medlemmer velkomne til gode politiske diskusjonar i dei komande åra. På bilete under ser ein det nye formansskapet i Gloppen.

  Postet 5. oktober 2015
 • Samfunnsdemokratane vil takke dei som støtta oss i valet

  Folket har talt og slik vart fordeling av mandat i Gloppen kommunestyre: Senterpartiet 11 Kristeleg folkeparti 7 Arbeiderpartiet 2 Samfunnsdemokratane 2 Høgre 2 Venstre 1 Sosialistisk Venstreparti 1 Miljøpartiet Dei Grøne 1 Det nye kommunestyret i Gloppen er verdt ein likestillingsstudie, med 9 kvinner av 27 representantar. Senterpartiet hadde over halvparten kvinner på lista si, og røysta inn berre 3 kvinner av 11 representantar. Krf den andre valvinnaren var ikkje so overraskande, sidan dei i utgangspunktet hadde lite kvinner på lista si, og kom inn ...

  Postet 17. september 2015
 • Stem på Samfunnsdemokratane

  Stem på Gunnvor som ordførar.

  Postet 10. september 2015
 • Nokre glimt frå Samfunnsdemokratane sitt arbeid

  "Start med å gjere det som er nødvendig, så greier du å gjere det som er muleg, så er det plutseleg muleg å gjere det umulege." Store administrative endringar har påverka det politiske arbeidet og miljøet. Den største endringa i den første kommunestyreperioden vår var tilsetjing av ny rådmann i Trivselskommuna der vi har eigen Trivselhage, i tillegg til mange andre gode anlegg. Det som no hastar er tiltak for uorganisert ungdom, som mulegheiter for motorsport. At Gloppen ...

  Postet 3. september 2015
 • Kommunestyre debatten om arvesølvet i Gloppen

  Her gjer fleirtalet i kommunestyret vedtak om medeigarskap i Gloppen energi imot Samfunnsdemokratane og ordføraren si røyst. Sjå video overføring frå debatten. Lenke her.

  Postet 2. september 2015
 • Kommunesamanslåing

  Kun 8% eller 22 personar av Glopparane er heilt enig i kommunesamanslåing, og fleirtalet har tru på at trivselskommuna Gloppen klarer seg best åleine. Samfunnsdemokratane er heilt enig, kommunereforma er sentraliserinde og byråkratiserande, og demokratiet blir klart svekka. Vi har enno til gode å finne eit einaste argument som talar for at tenestene til innbyggarane blir betre ved samanslåing. "Elefantsykja" eller gigantomanien gjer det sjeldan betre på tenestenivå. Les meir her.  

  Postet 24. august 2015
 • Viktige dagar på og ved Stortinget med helsepolitikk i fokus.‏

  Gunnvor A. Sunde sitt innlegg på Stortinget 12.08.15 i høve grasrothøyring om norsk sjukehusplan. I fleire ti-år har Norge bygd opp ein tenleg sjukehus-struktur som no blir nedbygd. Av kvalitetsgrunnar blir det hevda. Skal vi ha ein kvalitet i sjukehusa som legeforeninga sitt vedtak på landsmøtet går imot? Det er forståeleg KUN utifrå ein grunn: sentraliseringstankegangen, der alt som er stort ...

  Postet 13. august 2015
 • Valet 2015

  Møt Samfunnsdemokratane på stand.

  Postet 6. august 2015
 • Kva matpolitikk skal vi ha i Gloppen/Norge?

  Det nærmar seg 10.000 unge under 30 år som går på blodtrykksmedisin. Vi et oss sjuke, skal det vere nødvendig i Norge i 2015? Det er både sjokkerande, trist og heilt unødvendig. Norge har råd til å tilby elevane skulemåltid, og det må vere på høg tid. Gjennom ferdigmat med altfor høgt saltinnhald, og anna haldbarheits-og fyllstoff, kan vi ete på oss høgt blodtrykk, og andre livsstilssjukdomar Samfunnsdemokratane har Mat Som Medisin i programmet vårt, men fekk lite støtte ...

  Postet 30. juli 2015
 • Eit spennande val i Gloppen

  Spørjeundersøkinga i avisa Firda Tidend synte at nesten kvar tredje velgar, ennå ikkje har bestemt seg for kven dei skal stemme på. Dei nye kommunestyre medlemmane skal gjere mange viktige val for Glopparane. Kommunesamanslåing, korleis vi skal forvalte kraftverdiane og vidareutvikle kommunale og private tenester. Det blir viktig at Glopparane går til valurnene og påverkar utviklinga og kven som skal bli ny ordførar.

  Postet 18. juli 2015
 • Kva vil vi med Gloppen?

  "Det er den draumen me ber på" skriv Olav H. hauge i det kjende diktet sitt. Min draum er å kunne jobbe med politikk på heiltid. Den einaste politiske heiltidsstillinga er ordførarvervet. Vi andre som no er i Samfunnsdemokratane si kommunestyregruppe og er politikarar på fritid med anna lønna jobb frå 08.-16., som sjølvstendig næringsdrivande, eller i turnus der kanskje den einaste vekefridagen går til møte, har litt andre politiske rammer å jobbe innafor. Å kunne ha politikk som ...

  Postet 3. juli 2015
 • Skal Gloppen gå inn i historia utan ei kvinne som ordførar?

  Programmet for Samfunnsdemokratane i Gloppen her.

  Postet 13. juni 2015
 • Frigjeringsdagen

  Samfunnsdemokratane vil gratulere alle med frigjeringsdagen idag, den dagen tyske militære styrkane her i landet kapitulerte etter den nazi-tyske okkupasjonen 8. mai 1945. Det heiter ikkje: eg – no lenger. Heretter heiter det: vi. Eig du lykka så er ho ikkje lenger berre di. Alt det som bror din kan ta imot av lykka di, må du gi. Alt du kan løfte av børa til bror din, må du ta på deg. Det er mange ikring deg som frys, ver du eit bål, strål varme ...

  Postet 8. mai 2015
 • Går til valkamp utan stort apparat i ryggen

  Når valkampen startar for alvor om kort tid, er det nokre engasjerte politikarar som gjer det utan eit stort partiapparat i ryggen. Føre kvart val oppstår heilt nye lister eller parti. Lenke her.

  Postet 8. mai 2015
 • Folkeaksjonen mot nedlegging av distriktssjukehusa

  Stortinget i dag. Nok ein gong er det demonstrasjon framfor Stortinget om sjukehusa våre. Helseføretaksmodellen ødelegg for føremålet med helsepolitikken, nemleg å førebyggje sjukdom, redusere sosiale skilnader og å yte gode og likeverdige helsetenester til alle som treng det. Vi er på overtid for å få til ei demokratiserings-og leiingsreform for sjukehusa våre. Spesialishelsetenestene må vere desentraliserte for å sikre nærleik til akuttberedskap og behandling. Etter dei same dårlege erfaringane i Skottland, tok dei sjukehusa tilbake ...

  Postet 23. april 2015
 • 9. april dagen for ettertanke

  9. april er ein dag for ettertanke. Datoen minner oss om angrepet på Norge for 75 år sidan. Det er ei påminning om kva verdiar som sto mot kvarandre. Det er også ein dag som minner oss om konsekvensane av å la seg styre av sterke negative krefter og kva som kan skje når makt og pengar blir viktigare enn menneskeverd og solidartitet. Den historiske lærdommen burde tilseie at verda skulle ...

  Postet 9. april 2015
 • God påske!

  God påske frå Samfunnsdemokratane!

  Postet 1. april 2015
 • Kommunevallista i Gloppen for Samfunnsdemokratane valet 2015

  Samfunnsdemokratane i Gloppen si liste til valet 2015. Inntil nytt program er ferdigbehandla gjeld programmet for 2011- 2015, lenke her.   1. Gunnvor Sunde, Reed. -kjøkensjef -1961 kumulert 2. Edgar Kvernevik, Sandane -sjølvst. næringsdrivande -1962 kumulert 3. Jan-Arve Søvde, Byrkjelo -sjukepleiar -1972 4. Anne-Grete Hoddevik, Sandane -hjelpepleiar, -1963 5. Kjellrunn Hjeltnes, Reed -hjelpepleiar, -1966 6. Daniel Skjerdal, Hestenesøyra, -bonde, -1977 7. Charlotte Rønne Holtan, Søreide -kontormedarbeidar, -1988 8. Arne Johan Vereide, Vereide -sjølvst. næringsdrivande, 1953 9. Kristin Mardal, Sandane -hjelpepleiar, -1972 10. Brita Sandven, Reed ...

  Postet 10. mars 2015
 • Nominasjon og årsmøte

  Samsfunnsdemokratane held nominasjonsmøte 8.mars klokka 18:00 og årsmøte klokka 19:00 på Mona Lisa, Sandane.

  Postet 19. februar 2015
 • Kommunereforma

  Nyåret 2015 kjem til å handle mykje om det store kommune-reformarbeidet. Felles formannskapsmøte førstkomande fredag 23.1.15 i Førde. Kom gjerne med innspel til post@samfunnsdemokraten.no Her ligg utfordringsdokumentet for ein ny og større kommune i Sogn og Fjordane.

  Postet 31. desember 2014
 • God Jul og Godt Nyttår!

  Samfunnsdemokratane vil ønskje alle følgjarar og støttespelarar ei god jul og eit riktig godt nyttår. Vi gledar oss til eit nytt samarbeid i 2015.  

  Postet 24. desember 2014
 • Budsjetthausten i Gloppen

  Budsjetthausten i Gloppen enda med samrøystes vedtak, og Samfunnsdemokratane ser med spenning på eit nytt arbeidsår i 2015. Den første -og viktige saka blir lista til valet 2015, og spennande namn er alt på lista. Om noken enno går og kjenner seg klar til å vere med på spennande framtids diskusjonar for Gloppen -åleine eller saman med nokon, ja då er det berre å ta kontakt med styret og kommunestyregruppa. Sidan årets Gloppar er opphaveleg ...

  Postet 17. desember 2014
 • Gloppen i ny kommunereform

  Stortinget sitt vedtak om ei stor kommunereform er ei reform der svaret er samanslåing, spørsmålet er kva oppgåver skal kommunane løyse og kva inntekter får ein til desse oppgåvene? Men svara på desse spørsmåla får vi først etter samanslåing. Ei vanskeleg demokratisk utfordring, der Samfunnsdemokratane er redd for auka sentralisering og byråkrati, dyrt og ineffektivt i høve dagens kommunar som sikrar verdiskaping og likeverdige tenester til innbyggjarane i heile landet. Når vi likevel må svare på oppgåva ...

  Postet 15. september 2014
 • Postet 25. august 2014
 • Postet 22. august 2014
Page 1 of 3123