• SD Kandidatane

  Her er kandidatane, toppkandidaten til SD nest etter sitjande ordførar. Lenke her.

  Postet 13. september 2011
 • Utspørjing av Samfunnsdemokratane og Raudt

  Utspørjing av Gunnvor A. Sunde frå Samfunnsdemokratane og Ingunn Kandal frå Raudt. Sjå lenke her.

  Postet 7. september 2011
 • Samfunnsdemokratane i Fylkestinget

  Det er utruleg å følgje argumentasjonen i helsedebatten etter innslag på TV2 i går. Ord som, “følelsar overstyrer fornuft” når det einaste vi ber om er mulegheiter til ei verdig helseteneste i nokelunde nærleik av der vi bur og arbeider og skaper store verdiar som fellesskapet tener på. Akutt-og føde er basistenester, og dette skal fjernast frå oss. Vi hadde en av dei beste ortopediane i landet, no skal folk heller stå i kø eit år for ...

  Postet 6. september 2011
 • Næringspolitisk program for Vestlandet

  Et sterkt Vestland er viktig for Norge. Her er det nye næringspolitiske programmet for Vestlandet. Sjå link her

  Postet 1. september 2011
 • Postet 30. august 2011
 • Program Samfunnsdemokratane 2011-2015

  Program Samfunnsdemokratane

  Postet 23. august 2011
 • Nytt forkjøpsretten til aksjane i Fjord 1

  Sogn og Fjordane fylkeskommune bør nytte forkjøpsretten på aksjane som er til sals frå Møre og Romsdal fylkeskommune av fleire grunnar. Selskapet leverte siste rekneskapsår eit overskot på 268 mill. kroner før skatt. Eigenkapitalen var pr. 31/12-10 1.168 mill. kroner.  Dersom ein nyttar prosentrekning på dette talet og legg inn 41 % som Møre og Romsdal sin aksjepost utgjer kjem ein til talet 478.880 mill. kroner.  Ved ein salssum på kr 360 mill. betyr det at ...

  Postet 23. august 2011
 • Samfunnsdemokratane i valkampen

  Sjå link : http://cargocollective.com/kibogmorits#1879124/Samfunnsdemokratane

  Postet 20. august 2011
 • FYLKESBÅTANE (FJORD1)

  Samfunnsdemokratane vil kjøpe tilbake fylkesbåtane, og få flagget til topps igjen! Kreftene og arbeidsstyrken vår må nyttast til verdiskaping og gode tenester i Sogn og Fjordane. Innan offentlege innkjøp av varer og tenester har utviklinga skapt nesten eit anbodshysteri i både stat, fylkeskommunar og kommunar. Redsla for å gjere feil, eller bli dømt i EØS-domstolen, har blitt ein stor trussel som svekkjer den politiske involveringa og handlingsrommet. Dei politiske myndigheitene, inkludert den sitjande regjering, har mykje av ...

  Postet 18. august 2011
 • Solidaritetskonserten for barna i Afrika

  Samfunnsdemokratane støttar Solidaritetskonserten for barna på Afrikas Horn, og arbeidet til Leger utan grenser, og oppfordrar alle politiske parti til å gje minst kr 10,- pr medlem.

  Postet 17. august 2011
 • Postet 13. august 2011
 • Kondolanse

  Samfunnsdemokratane vil kondolere. Vi er alle involverte i tragediane som har ramma Noreg. Vi oppmodar alle om å tenne lys og ta vare på kvarandre.

  Postet 25. juli 2011
 • Kva blir det att av Sogn og Fjordane når kjøttvekta får råde?

  http://www.de-facto.no/bilder/090615OrtopediplanenforHelseForde2.pdf Samfunnsdemokratane skulle ønskje alle Sogn og Fjordingar ville lese de-facto-rapporten (som ligg i linken over her) og sjå kva som heile tida har vore planen med helsetilbodet i Sogn og Fjordane, tross fine formuleringar i Soria Moria. Dette er nok det næraste vi kjem fakta i helse-saka.Konsekvensen er sentralisering, noke Samfunnsdemokratane er imot, om vi skal kunne ta heile landet i bruk til fortsatt busetjing og verdiskaping. Det må snart bli muleg å konsekvensutgreie. Skal ...

  Postet 21. juli 2011
 • Få lys i alle hus

  Samfunnsdemokratane vil ha lys i husa og liv i bygdene  ved å prioritere og vidareutvikle infrastruktur i heile landet, som gjer at innbyggjarane kan bu der dei bur og ha fullverdige tilbod innanfor helse, omsorg, samferdsle, varer og tenester. Og ta i bruk kompetansen som finst rundt om i landet, for å vidareutvikle denne til å skape interessante og framtidsretta arbeidsplassar.   

  Postet 12. juli 2011
 • Nordfjord sjukehus

  Singer gjorde mykje godt, og kva skjer med gåvene? Sjukehuset er ei sak for seg. Sjå gåvebrevet her. Så har vi vegen Olden / Innvik som har drege ut i tid. Singerheimen treng opprustning om den skal bestå som den historiske perla den er i Olden. Og alle desse gåvene fekk nordfjordingane av private,  som ...

  Postet 12. juli 2011
 • Samfunnsdemokratane vil ta makta tilbake!

  Det politiske miljøet treng styrking og nytenking. Vi ønskjer å styrkje kampen mot forskjells -Norge og ei nedbygging av gode offentlige fellestenester. Styring og forvaltning av offentlig sektor er eit politisk ansvar og må halde fram med å vere under demokratisk kontroll. Demokrati eller marknadsmakt. Offentleg eller privat velferd. Dette har lenge vore sentrale motpolar i kampen om samfunnsutviklinga. Vi vil ha rask og god service for ...

  Postet 30. juni 2011
 • Korleis har fødande kvinner det i Norge i dag?

  Kvinner gjev liv til komande generasjonar. Tilbodet til gravide og fødande kvinner er forverra fleire stader i landet. Når helseføretaka no legg ned lokale fødeavdelingar og fødestover, opplever mange at tilbodet blir enda dårlegare. Fleire fødslar vil kome til å skje langs landevegane, det stemmer dårleg overens med kravet om sterke faglege miljø. Slagordet  no er blitt ”stort er best”, uansett. Og økonomane gnir seg i hendene berre botnlinja stemmer, og helst viser større overskot. Kva med menneska, og måten ...

  Postet 1. juni 2011
Page 3 of 3123