• Medlemsmøte 15.12.2011

  SD har medlemsmøte måndag 15.12 kl 19 Sandane Næringshage. Saker: spesielt budsjett og økonomiplan. Velkomne

  Postet 6. desember 2011
 • E-39 Vegen til elende eller framtid?

  Anda-Lote står fast ifølgje Magnhild, Liv-Signe og Jenny sin valkamp! Kan vi stole på det? Samferdselsdepartementet skal i sin KVU innan utgangen  av denne månaden foreslå kor E39 skal gå igjennom fylket vårt. Magnhild Meltveit Kleppa, Samferdsleministeren, må stå ved valløftet sitt (ilag med paritvenninnene) for å binde ein heil region saman og skape ein stor bu – og arbeidsmarknad på 60.000 menneske, gjennom ei bru over Lote-Anda. Men det er igjen mørke skyer i horisonten for Sogn og ...

  Postet 25. oktober 2011
 • Statsråden må snu

  Stortingsrepresentant Åge Starheim meiner  sjukehuskutt  i Volda må få statsråden til å endre planene for Nordfjord sjukehus     Sjå lenke: http://www.firda.no/nyhende/article5777846.ece

  Postet 21. oktober 2011
 • Fredsprisen 2011

  Gratulerer ! Utan kvinner si deltaking, ingen fred! Lenke her

  Postet 7. oktober 2011
 • Helsekuppet

  For ti år sida fekk vi ei ny politisk styring i helsevesenet, innført av mennesker med ein intens tru på at konkurranse er det einaste saliggjørende når enn skal skape effektivitet. Lenke her.

  Postet 4. oktober 2011
 • Breim Kraft A/S – fråsegn til melding om utbyggjingsplan i Storelva i Gloppen.

  NVE Konsesjonsavdelinga Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo     I utgangspunktet er ikkje SD mot vasskraftutbygging fordi vi ser at det er ein viktig bidragsytar for å oppretthalde arbeidsplassar i jordbruket og busetnaden i distrikta. Vasskraft er og ein fornybar og rein ressurs. Men inngrepa i naturen kan verte store, slik det er tilfellet med den planlagde utbygginga av Storelva i Breim. Grunneigarane har her lagt fram ein omfattande utbyggingsplan som vil få konsekvensar for m.a. fiske og naturoppleving. Det mest dramatiske, sett ...

  Postet 23. september 2011
 • Samfunnsdemokratane

  (SD) Takkar veljarane i Gloppen for tilliten. Vi kallar med dette inn til medlems-møte i kommunestyre-salen tysdag 20. september kl. 19:00 Sakliste: Vegen vidare, danning av SDu-ungdomsgruppe av samfunnsdemokratane. Nye medlemar er velkomne. Mvh Styret.

  Postet 18. september 2011
 • Har brukt sparepengane sine

  Ho skulle eigenteleg nytte sparepengane å å skifte tak på huset sjå lenke http://www.firdatidend.no/nyhet.cfm?nyhetid=7175                

  Postet 15. september 2011
 • Brakval for Gunnvor Sunde i Gloppen

  Ap-utbrytar Gunnvor Sunde sitt nye parti Samfunnsdemokratane har gjort eit brakval i Gloppen, og ligg an til fire mandat. Ho ligg og an til plass i det nye fylkestinget. Sjå lenke her.

  Postet 13. september 2011
 • SD Kandidatane

  Her er kandidatane, toppkandidaten til SD nest etter sitjande ordførar. Lenke her.

  Postet 13. september 2011
 • Utspørjing av Samfunnsdemokratane og Raudt

  Utspørjing av Gunnvor A. Sunde frå Samfunnsdemokratane og Ingunn Kandal frå Raudt. Sjå lenke her.

  Postet 7. september 2011
 • Samfunnsdemokratane i Fylkestinget

  Det er utruleg å følgje argumentasjonen i helsedebatten etter innslag på TV2 i går. Ord som, “følelsar overstyrer fornuft” når det einaste vi ber om er mulegheiter til ei verdig helseteneste i nokelunde nærleik av der vi bur og arbeider og skaper store verdiar som fellesskapet tener på. Akutt-og føde er basistenester, og dette skal fjernast frå oss. Vi hadde en av dei beste ortopediane i landet, no skal folk heller stå i kø eit år for ...

  Postet 6. september 2011
 • Næringspolitisk program for Vestlandet

  Et sterkt Vestland er viktig for Norge. Her er det nye næringspolitiske programmet for Vestlandet. Sjå link her

  Postet 1. september 2011
 • Postet 30. august 2011
 • Program Samfunnsdemokratane 2011-2015

  Program Samfunnsdemokratane

  Postet 23. august 2011
 • Nytt forkjøpsretten til aksjane i Fjord 1

  Sogn og Fjordane fylkeskommune bør nytte forkjøpsretten på aksjane som er til sals frå Møre og Romsdal fylkeskommune av fleire grunnar. Selskapet leverte siste rekneskapsår eit overskot på 268 mill. kroner før skatt. Eigenkapitalen var pr. 31/12-10 1.168 mill. kroner.  Dersom ein nyttar prosentrekning på dette talet og legg inn 41 % som Møre og Romsdal sin aksjepost utgjer kjem ein til talet 478.880 mill. kroner.  Ved ein salssum på kr 360 mill. betyr det at ...

  Postet 23. august 2011
 • Samfunnsdemokratane i valkampen

  Sjå link : http://cargocollective.com/kibogmorits#1879124/Samfunnsdemokratane

  Postet 20. august 2011
 • FYLKESBÅTANE (FJORD1)

  Samfunnsdemokratane vil kjøpe tilbake fylkesbåtane, og få flagget til topps igjen! Kreftene og arbeidsstyrken vår må nyttast til verdiskaping og gode tenester i Sogn og Fjordane. Innan offentlege innkjøp av varer og tenester har utviklinga skapt nesten eit anbodshysteri i både stat, fylkeskommunar og kommunar. Redsla for å gjere feil, eller bli dømt i EØS-domstolen, har blitt ein stor trussel som svekkjer den politiske involveringa og handlingsrommet. Dei politiske myndigheitene, inkludert den sitjande regjering, har mykje av ...

  Postet 18. august 2011
 • Solidaritetskonserten for barna i Afrika

  Samfunnsdemokratane støttar Solidaritetskonserten for barna på Afrikas Horn, og arbeidet til Leger utan grenser, og oppfordrar alle politiske parti til å gje minst kr 10,- pr medlem.

  Postet 17. august 2011
 • Postet 13. august 2011
 • Kondolanse

  Samfunnsdemokratane vil kondolere. Vi er alle involverte i tragediane som har ramma Noreg. Vi oppmodar alle om å tenne lys og ta vare på kvarandre.

  Postet 25. juli 2011
 • Kva blir det att av Sogn og Fjordane når kjøttvekta får råde?

  http://www.de-facto.no/bilder/090615OrtopediplanenforHelseForde2.pdf Samfunnsdemokratane skulle ønskje alle Sogn og Fjordingar ville lese de-facto-rapporten (som ligg i linken over her) og sjå kva som heile tida har vore planen med helsetilbodet i Sogn og Fjordane, tross fine formuleringar i Soria Moria. Dette er nok det næraste vi kjem fakta i helse-saka.Konsekvensen er sentralisering, noke Samfunnsdemokratane er imot, om vi skal kunne ta heile landet i bruk til fortsatt busetjing og verdiskaping. Det må snart bli muleg å konsekvensutgreie. Skal ...

  Postet 21. juli 2011
 • Få lys i alle hus

  Samfunnsdemokratane vil ha lys i husa og liv i bygdene  ved å prioritere og vidareutvikle infrastruktur i heile landet, som gjer at innbyggjarane kan bu der dei bur og ha fullverdige tilbod innanfor helse, omsorg, samferdsle, varer og tenester. Og ta i bruk kompetansen som finst rundt om i landet, for å vidareutvikle denne til å skape interessante og framtidsretta arbeidsplassar.   

  Postet 12. juli 2011
 • Nordfjord sjukehus

  Singer gjorde mykje godt, og kva skjer med gåvene? Sjukehuset er ei sak for seg. Sjå gåvebrevet her. Så har vi vegen Olden / Innvik som har drege ut i tid. Singerheimen treng opprustning om den skal bestå som den historiske perla den er i Olden. Og alle desse gåvene fekk nordfjordingane av private,  som ...

  Postet 12. juli 2011
 • Samfunnsdemokratane vil ta makta tilbake!

  Det politiske miljøet treng styrking og nytenking. Vi ønskjer å styrkje kampen mot forskjells -Norge og ei nedbygging av gode offentlige fellestenester. Styring og forvaltning av offentlig sektor er eit politisk ansvar og må halde fram med å vere under demokratisk kontroll. Demokrati eller marknadsmakt. Offentleg eller privat velferd. Dette har lenge vore sentrale motpolar i kampen om samfunnsutviklinga. Vi vil ha rask og god service for ...

  Postet 30. juni 2011
 • Korleis har fødande kvinner det i Norge i dag?

  Kvinner gjev liv til komande generasjonar. Tilbodet til gravide og fødande kvinner er forverra fleire stader i landet. Når helseføretaka no legg ned lokale fødeavdelingar og fødestover, opplever mange at tilbodet blir enda dårlegare. Fleire fødslar vil kome til å skje langs landevegane, det stemmer dårleg overens med kravet om sterke faglege miljø. Slagordet  no er blitt ”stort er best”, uansett. Og økonomane gnir seg i hendene berre botnlinja stemmer, og helst viser større overskot. Kva med menneska, og måten ...

  Postet 1. juni 2011
Page 3 of 3123