• Overgrepsmottak, Helseføretaka sitt ansvar frå 01.01.2016 etter Stortingvedtak i mai 2014.‏

  Det vart på bakgrunn av Stortingsmelding nr.15 (2012-2013) «Forebyggelse og bekjempelse av vold i nære relasjoner» fatta vedtak i Stortinget mai 2014 om at helseføretaka skulle ta over ansvaret for SO-saker medan kommunane ved legevaktene skulle ha ansvaret for VNR. Frå 1. januar 2016 er ansvaret for seksuelle overgrep (SO) lagt til helseføretaka, ansvaret for vald i nære relasjonar (VNR) ligg ...

  Postet 12. februar 2016
 • Svar frå ordføraren i Gloppen om kampen for akutt-og fødetenester.

  Samfunnsdemokratane støttar akutt-og fødetenester på lokalsjukehusa, og er svært kritiske til Helseministeren sine nedleggingsplanar etter modell av Nordfjord sjukehus. For å finne lenka, trykker du på overskrifta "Svar frå ordføraren..." også klikker du på den grønne skrifta. Lenke her. Ein kan velge mellom 3 kameravinklar (Podiet, Talarstol og Salen) dersom du trykker CTRL + C eller klikker på kamera under videoen.

  Postet 26. januar 2016
 • Lokalsjukehusa treng akuttberedskap og fødetilbod, stopp raseringa!

  Her ligg ei lydfil frå innlegget til Svein Hansen og Gunnvor A. Sunde på Stortinget.

  Postet 21. januar 2016
 • Innlegg 18.01.2016 høyring stortinget

  Gunnvor A. Sunde, vara til sjukehusaksjonen Nordfjord, mor til fem og tidlegare styremedlem Helse Vest. Leiar. Takkar for invitasjonen til å få sagt nokre ord på vegne av sjukehusaksjonen Nordfjord, ein aksjon som har kjempa for likeverdige helsetilbod med resten av landet sidan 2002, og det er slik eg ser det engasjerte politikerar og aksjonistar som har sikra det vi har att, og kampen fortset med pasienten i fokus. Allereie 14.01.2007 ba eg som styremedlem, Helse Vest vurdere ...

  Postet 18. januar 2016
 • – Distrikta er ei bør

  Kutte mat, straum og vasstilførsel inn til byane, så kanskje pipa får en annen lyd? Samfunnsdemokratane seier det er nesten umuleg å ta slike utspel alvorleg! - Kvifor skal vi ta heile landet i bruk, dersom det er upraktisk, unødvendig og vanvittig dyrt, spør Høgre-topp Henning Warloe. Lenke her.

  Postet 7. januar 2016
 • God Jul og Godt Nyttår!

  Samfunnsdemokratane vil ønskje alle følgjarar og støttespelarar ei god jul og eit riktig godt nyttår. Vi gledar oss til eit nytt samarbeid i 2016.

  Postet 24. desember 2015
 • Lokalsjukehus, kva er forskjellen på det og medisinsk senter?

  Heilt sidan tanken om "framtida sitt lokalsjukehus" oppstod har Samfunnsdemokratane (SD) vore uroa over kva dette bortfallet av akutt-kirurgi og mulegheit til å føde i eige distrikt, kunne føre til for busetjing og verdiskaping, utifrå dei servicetilboda vi som innbyggjerar ser føre oss i 2015-2030 og vidare. Helseministeren sitt framlegg til helse-plan (sjukehusplan) har uroa oss enno meir. Møtet om sjukehuset i Volda i dag, som grunna manglande tilbod i Nordfjord også fungerer som akutt-og føde tilbod ...

  Postet 15. desember 2015
 • Framtidig sjukehusmodell. Er det trygt å følgje Nordfjordmodellen? Kva med akutt-responstida på 1-EIN-time‏?

  Grunngjeve spørsmål til ordførar i Gloppen, Leidulf Gloppestad frå Samfunnsdemokratane sin leiar, Gunnvor A. Sunde, formannskapsmedlem i Gloppen og tidlegare styrerepresentant i Helse Vest: Helseminister Bent Høie (H) sin glansbileteversjon av Nordfjord sjukehus som eit føredøme for framtida sine lokalsjukehus, blir no brukt for å legge ned sjukehus rundt i heile landet. Samfunnsdemokratane er sterkt kritiske til at Helseministeren skubbar nordfjordingane føre seg som alibi for å rasere sjukehus-norge på denne måten. Kva vil ordføraren vår gjere for å ...

  Postet 27. november 2015
 • Kan lokal medisinsk senter uten akutt og føde tilbod kallast sjukehus?

  Les saka her. FJORDENES TIDENDE FREDAG 20. NOVEMBER 2015 Fortsatt lokalsykehus? Vi står forran lansering av ny nasjonal helse- og sykehusplan. Helseminister Bent Høie har nylig besøkt Nordfjord sykehus som et ledd i sine forberedel- ser til den kampen han vet vil komme når planen blir kjent. Nordfjord sjukehus har i løpet av de siste årene gått fra å være et sjukehus med akuttfunksjon i kirurgi, fødeav- deling, en omfattende ortopedisk av- deling og en godt fungerende medisinsk ...

  Postet 20. november 2015
 • Postet 18. november 2015
 • Glopparane forblir Nordfjordingar inn i framtida

  Slik kan det sjå ut dersom også andre enn Samfunnsdemokratane er enige i saksutgreiinga frå rådmannen. Sjå PDF fil her.

  Postet 17. november 2015
 • Felles veguttale om E-39 frå Gloppen kommunestyre 2.11.15

  KRAV OM UTBETRING AV STREKNINGA BYRKJELO-SANDANE PÅ E39 Gloppen kommunestyre krev at det på statsbudsjettet for 2016 vert sett av tilstrekkeleg planleggingsmidlar til å gjennomføre opprustning av strekninga Byrkjelo-Sandane på E 39. E39 Byrkjelo-Sandane-Nordfjordeid vil vere E39 – hovudvegen nord/sør på Vestlandet i mange år framover. Den har ein ÅDT på over 2.200, og er såleis ein svært trafikkert veg. 20 min avgangar på ferja Anda-Lote på E39 Frå 2018 har Stortinget bestemt at det blir 20 min avgangar ...

  Postet 2. november 2015
 • Leiaren har ordet

  Sidan det er Friluftslivets år, har eg gjort meg nokre tankar etter sist formannskapsmøte i Gloppen. Samfunnsdemokratane har fått fornya tillit av folket, og skal vere med å legge til rette for trivsel, busetnad og gode tenester i kommuna. Leiaren har og plass i formannskapet, og det er ofte der ein kjem først og tettast på sakene. Formannskapet er og klageorgan. Det klaga handla om i sist møte 28.10.15 er ein veg inn til eit flott og ...

  Postet 31. oktober 2015
 • Samfunnsdemokratane oppfordrar til å støtte TV-aksjonen 2015‏

  Inntektene frå TV-aksjonen i år går til Regnskogfondet sitt arbeid med å redde regnskog i nært samarbeid med dei som bur der. Midlane frå aksjonen skal redde eit regnskogområde større enn heile Noreg og Danmark til saman. Regnskogane i verda er utsette for eit veldig press, kvart minutt forsvinn store områder for all framtid. For dei 260 millionar menneska som bur i regnskogen og lever av ressursane der, er konsekvensane dramatiske, dei misser både heimen og levebrødet sitt. Regnskogen ...

  Postet 17. oktober 2015
 • Samfunnsdemokratane sin representasjon i Gloppen for 4 nye arbeidsår

  Det konstituerande kommunestyret gav SD slik representasjon i komande periode. Kommunestyret: Gunnvor A. sunde Edgar Kvernevik Formannskapet: Gunnvor A. sunde Kultur, miljø, teknisk og landbruksutvalet Edgar Kvernevik 1. Vara Jan Arve Søvde 2. Vara Daniel Skjerdal 3. Vara Jon Magne Ryssdal Oppvekstutvalet: Gunnvor A. Sunde 1. Vara Anne-Grete Hoddevik 2. Vara Hans Ole Andenæs 3. Vara Kjellrunn Hjeltnes Kontrollutvalet: Charlotte Rønne Holtan Styret ønskjer kommunestregruppa med varamedlemmer og andre medlemmer velkomne til gode politiske diskusjonar i dei komande åra. På bilete under ser ein det nye formansskapet i Gloppen.

  Postet 5. oktober 2015
 • Samfunnsdemokratane vil takke dei som støtta oss i valet

  Folket har talt og slik vart fordeling av mandat i Gloppen kommunestyre: Senterpartiet 11 Kristeleg folkeparti 7 Arbeiderpartiet 2 Samfunnsdemokratane 2 Høgre 2 Venstre 1 Sosialistisk Venstreparti 1 Miljøpartiet Dei Grøne 1 Det nye kommunestyret i Gloppen er verdt ein likestillingsstudie, med 9 kvinner av 27 representantar. Senterpartiet hadde over halvparten kvinner på lista si, og røysta inn berre 3 kvinner av 11 representantar. Krf den andre valvinnaren var ikkje so overraskande, sidan dei i utgangspunktet hadde lite kvinner på lista si, og kom inn ...

  Postet 17. september 2015
 • Stem på Samfunnsdemokratane

  Stem på Gunnvor som ordførar.

  Postet 10. september 2015
 • Nokre glimt frå Samfunnsdemokratane sitt arbeid

  "Start med å gjere det som er nødvendig, så greier du å gjere det som er muleg, så er det plutseleg muleg å gjere det umulege." Store administrative endringar har påverka det politiske arbeidet og miljøet. Den største endringa i den første kommunestyreperioden vår var tilsetjing av ny rådmann i Trivselskommuna der vi har eigen Trivselhage, i tillegg til mange andre gode anlegg. Det som no hastar er tiltak for uorganisert ungdom, som mulegheiter for motorsport. At Gloppen ...

  Postet 3. september 2015
 • Kommunestyre debatten om arvesølvet i Gloppen

  Her gjer fleirtalet i kommunestyret vedtak om medeigarskap i Gloppen energi imot Samfunnsdemokratane og ordføraren si røyst. Sjå video overføring frå debatten. Lenke her.

  Postet 2. september 2015
 • Kommunesamanslåing

  Kun 8% eller 22 personar av Glopparane er heilt enig i kommunesamanslåing, og fleirtalet har tru på at trivselskommuna Gloppen klarer seg best åleine. Samfunnsdemokratane er heilt enig, kommunereforma er sentraliserinde og byråkratiserande, og demokratiet blir klart svekka. Vi har enno til gode å finne eit einaste argument som talar for at tenestene til innbyggarane blir betre ved samanslåing. "Elefantsykja" eller gigantomanien gjer det sjeldan betre på tenestenivå. Les meir her.  

  Postet 24. august 2015
 • Viktige dagar på og ved Stortinget med helsepolitikk i fokus.‏

  Gunnvor A. Sunde sitt innlegg på Stortinget 12.08.15 i høve grasrothøyring om norsk sjukehusplan. I fleire ti-år har Norge bygd opp ein tenleg sjukehus-struktur som no blir nedbygd. Av kvalitetsgrunnar blir det hevda. Skal vi ha ein kvalitet i sjukehusa som legeforeninga sitt vedtak på landsmøtet går imot? Det er forståeleg KUN utifrå ein grunn: sentraliseringstankegangen, der alt som er stort ...

  Postet 13. august 2015
 • Valet 2015

  Møt Samfunnsdemokratane på stand.

  Postet 6. august 2015
 • Kva matpolitikk skal vi ha i Gloppen/Norge?

  Det nærmar seg 10.000 unge under 30 år som går på blodtrykksmedisin. Vi et oss sjuke, skal det vere nødvendig i Norge i 2015? Det er både sjokkerande, trist og heilt unødvendig. Norge har råd til å tilby elevane skulemåltid, og det må vere på høg tid. Gjennom ferdigmat med altfor høgt saltinnhald, og anna haldbarheits-og fyllstoff, kan vi ete på oss høgt blodtrykk, og andre livsstilssjukdomar Samfunnsdemokratane har Mat Som Medisin i programmet vårt, men fekk lite støtte ...

  Postet 30. juli 2015
 • Eit spennande val i Gloppen

  Spørjeundersøkinga i avisa Firda Tidend synte at nesten kvar tredje velgar, ennå ikkje har bestemt seg for kven dei skal stemme på. Dei nye kommunestyre medlemmane skal gjere mange viktige val for Glopparane. Kommunesamanslåing, korleis vi skal forvalte kraftverdiane og vidareutvikle kommunale og private tenester. Det blir viktig at Glopparane går til valurnene og påverkar utviklinga og kven som skal bli ny ordførar.

  Postet 18. juli 2015
 • Kva vil vi med Gloppen?

  "Det er den draumen me ber på" skriv Olav H. hauge i det kjende diktet sitt. Min draum er å kunne jobbe med politikk på heiltid. Den einaste politiske heiltidsstillinga er ordførarvervet. Vi andre som no er i Samfunnsdemokratane si kommunestyregruppe og er politikarar på fritid med anna lønna jobb frå 08.-16., som sjølvstendig næringsdrivande, eller i turnus der kanskje den einaste vekefridagen går til møte, har litt andre politiske rammer å jobbe innafor. Å kunne ha politikk som ...

  Postet 3. juli 2015
 • Skal Gloppen gå inn i historia utan ei kvinne som ordførar?

  Programmet for Samfunnsdemokratane i Gloppen her.

  Postet 13. juni 2015
 • Frigjeringsdagen

  Samfunnsdemokratane vil gratulere alle med frigjeringsdagen idag, den dagen tyske militære styrkane her i landet kapitulerte etter den nazi-tyske okkupasjonen 8. mai 1945. Det heiter ikkje: eg – no lenger. Heretter heiter det: vi. Eig du lykka så er ho ikkje lenger berre di. Alt det som bror din kan ta imot av lykka di, må du gi. Alt du kan løfte av børa til bror din, må du ta på deg. Det er mange ikring deg som frys, ver du eit bål, strål varme ...

  Postet 8. mai 2015
 • Går til valkamp utan stort apparat i ryggen

  Når valkampen startar for alvor om kort tid, er det nokre engasjerte politikarar som gjer det utan eit stort partiapparat i ryggen. Føre kvart val oppstår heilt nye lister eller parti. Lenke her.

  Postet 8. mai 2015
 • Folkeaksjonen mot nedlegging av distriktssjukehusa

  Stortinget i dag. Nok ein gong er det demonstrasjon framfor Stortinget om sjukehusa våre. Helseføretaksmodellen ødelegg for føremålet med helsepolitikken, nemleg å førebyggje sjukdom, redusere sosiale skilnader og å yte gode og likeverdige helsetenester til alle som treng det. Vi er på overtid for å få til ei demokratiserings-og leiingsreform for sjukehusa våre. Spesialishelsetenestene må vere desentraliserte for å sikre nærleik til akuttberedskap og behandling. Etter dei same dårlege erfaringane i Skottland, tok dei sjukehusa tilbake ...

  Postet 23. april 2015
 • 9. april dagen for ettertanke

  9. april er ein dag for ettertanke. Datoen minner oss om angrepet på Norge for 75 år sidan. Det er ei påminning om kva verdiar som sto mot kvarandre. Det er også ein dag som minner oss om konsekvensane av å la seg styre av sterke negative krefter og kva som kan skje når makt og pengar blir viktigare enn menneskeverd og solidartitet. Den historiske lærdommen burde tilseie at verda skulle ...

  Postet 9. april 2015
 • God påske!

  God påske frå Samfunnsdemokratane!

  Postet 1. april 2015
 • Kommunevallista i Gloppen for Samfunnsdemokratane valet 2015

  Samfunnsdemokratane i Gloppen si liste til valet 2015. Inntil nytt program er ferdigbehandla gjeld programmet for 2011- 2015, lenke her.   1. Gunnvor Sunde, Reed. -kjøkensjef -1961 kumulert 2. Edgar Kvernevik, Sandane -sjølvst. næringsdrivande -1962 kumulert 3. Jan-Arve Søvde, Byrkjelo -sjukepleiar -1972 4. Anne-Grete Hoddevik, Sandane -hjelpepleiar, -1963 5. Kjellrunn Hjeltnes, Reed -hjelpepleiar, -1966 6. Daniel Skjerdal, Hestenesøyra, -bonde, -1977 7. Charlotte Rønne Holtan, Søreide -kontormedarbeidar, -1988 8. Arne Johan Vereide, Vereide -sjølvst. næringsdrivande, 1953 9. Kristin Mardal, Sandane -hjelpepleiar, -1972 10. Brita Sandven, Reed ...

  Postet 10. mars 2015
 • Nominasjon og årsmøte

  Samsfunnsdemokratane held nominasjonsmøte 8.mars klokka 18:00 og årsmøte klokka 19:00 på Mona Lisa, Sandane.

  Postet 19. februar 2015
 • Kommunereforma

  Nyåret 2015 kjem til å handle mykje om det store kommune-reformarbeidet. Felles formannskapsmøte førstkomande fredag 23.1.15 i Førde. Kom gjerne med innspel til post@samfunnsdemokraten.no Her ligg utfordringsdokumentet for ein ny og større kommune i Sogn og Fjordane.

  Postet 31. desember 2014
 • God Jul og Godt Nyttår!

  Samfunnsdemokratane vil ønskje alle følgjarar og støttespelarar ei god jul og eit riktig godt nyttår. Vi gledar oss til eit nytt samarbeid i 2015.  

  Postet 24. desember 2014
 • Budsjetthausten i Gloppen

  Budsjetthausten i Gloppen enda med samrøystes vedtak, og Samfunnsdemokratane ser med spenning på eit nytt arbeidsår i 2015. Den første -og viktige saka blir lista til valet 2015, og spennande namn er alt på lista. Om noken enno går og kjenner seg klar til å vere med på spennande framtids diskusjonar for Gloppen -åleine eller saman med nokon, ja då er det berre å ta kontakt med styret og kommunestyregruppa. Sidan årets Gloppar er opphaveleg ...

  Postet 17. desember 2014
 • Gloppen i ny kommunereform

  Stortinget sitt vedtak om ei stor kommunereform er ei reform der svaret er samanslåing, spørsmålet er kva oppgåver skal kommunane løyse og kva inntekter får ein til desse oppgåvene? Men svara på desse spørsmåla får vi først etter samanslåing. Ei vanskeleg demokratisk utfordring, der Samfunnsdemokratane er redd for auka sentralisering og byråkrati, dyrt og ineffektivt i høve dagens kommunar som sikrar verdiskaping og likeverdige tenester til innbyggjarane i heile landet. Når vi likevel må svare på oppgåva ...

  Postet 15. september 2014
 • Postet 25. august 2014
 • Postet 22. august 2014
 • Postet 14. august 2014
 • 22 Juli dagen som ingen gløymer

  Fikk beskjed om at død sønn var i live. "De beklager at politiets beredskap ikke var bedre." Lenke her.

  Postet 22. juli 2014
 • E-39 uttale frå Gloppen kommunestyre

  Senterpartiet ved ordføraren sa i Gloppen kommunestyre den 16.06 at trasévalet om indre E-39 ikkje har endra noke - ein merkeleg uttale synest vi i SD som har jobba for midtre. Vi er glad for at alle partia og heile kommunestyret i Gloppen står saman om denne uttalen idag. Og at regjeringa har sagt at E-39 går gjennom Gloppen via Anda-Lote til ny bru i indre står ferdig. Det er difor viktig å få på ...

  Postet 16. juni 2014
 • Godt nytt for ferjekommunar!

  Frå regjeringa valde indre trasé på E39 gjennom Sogn og Fjordane (Nordfjord) gjekk det ca ett døgn til krav om kystvegen i ytre kom i tillegg. Altså to bruer og ei ny fjordkryssing i staden for midtre alternativ som vi mistenkjer at samferdselsdepartementet gjekk inn for. Samfunnsdemokratane er glad for at regjeringa no hostar opp viktige midlar til ferjekommunane. Dette gjev ny framtidstru i Sogn og Fjordane. Lenke her.

  Postet 11. juni 2014
 • Ope brev frå Samfunnsdemokratane (SD) til ordførar og oppvekstutvalet i Gloppen

  Ernæring og læring høyrer saman. Samfunnsdemokratane vil oppmode oppvekstutvalet å fortsetje ordninga med skulefrukt. Sjølv om regjeringa har sendt signal på å ta vekk denne ordninga ser vi at kostnaden med å ta vekk skulefrukta er mindre enn ulempene med å ta vekk noke som fremjar helse og trivsel i skulen. Og ei betalingsordning er heller ikkje utan tid og kostnad å administrere. Samfunnsdemokratane har Mat som Medisin i programmet vårt og kan ikkje sjå på ...

  Postet 2. juni 2014
 • Sogn og Fjordane tapar mest

  Sogn og Fjordane misser dobbelt så mykje inntekter per innbyggar som det nest hardast råka fylket. Fylkespolitikarane som måndag og tysdag var samla på Hermansverk, slit tydeleg med å ta inn over seg kor hardt regjeringas føreslegne inntektskutt på 265 millionar kroner kjem til å råke vidaregåande skular, buss-, båt- og ferjesamband, vegbygging, næringsutvikling, tannhelse og kulturtilbod, om det blir sett ut i livet. Lenke her. Dette og andre saker ...

  Postet 31. mai 2014
 • E-39 Midtre trase

  Samfunnsdemokratane støttar E-39 Midtre trase, med bru/ferjeavløysing Anda-Lote. I eige brev til Statsministeren og Samferdsleministeren gjorde vi merksam på det politiske fleirtalet i Sogn og Fjordane for brukryssing Anda-Lote. Vi ønskjer samferdsleministeren lykke til med det beste vegvalet for utvikling også i Sogn og Fjordane.

  Postet 15. mai 2014
 • Samfunndemokratane støttar næringslivet i Nordfjord

  På stamvegkonferansen i Ørsta fekk møtelyden presentert denne modellen som viser at Sogn og Fjordane og Nordfjord vil ha kortast reisetid og best Samfunnsgevinst med å velgje Midtre trase i Sogn og Fjordane og brukryssing Anda-Lote. Noke som og er i tråd med Fylkestingsvedtaket og ei god sambinding av stamvegtraseen for Vestlandet etter at Regjeringa har fastlagt Hafast som den beste traseen for Møre. Lenke her.

  Postet 26. april 2014
 • SD Leiaren sitt innlegg for midtre trasé på E39 gjennom Sogn og Fjordane

  Regjeringa har sagt dei vil sjå ting i samanheng og satse på infrastruktur -utbygging. Traseen for framtidig E39 gjennom Møre er no fastlagt til Ulstein , Hareid og Sulesund. I Nordfjord vil vi ha samme virkning av ferjefri E39, bort med ferjene, fordi fjordane er det største hinderet i å sjå ein samla bu og arbeidsregion med høve til utvikling og økonomisk vekst, sei Gunnvor A. Sunde. Ved å velje Midtre trase i Sogn og ...

  Postet 16. april 2014
 • Ja til E39 og bru i midtre Nordfjord

  HAFAST vald som trasé for ferjefri E39 mellom Ålesund og Volda. Det er dei store positive samfunnsmessige konsekvensane ved å velje HAFAST som ligg til grunn for valet. Sjølvom investeringa ved å la E39 gå via FEFAST ville vere lavare, er det dei overlegent mykje større regionsmessige konsekvensane med omsyn til m.a. bu- og arbeidsmarknad som har gjort valet av HAFAST enkelt. Får ein ny infrastruktur med bruløysing mellom Ålesund og ...

  Postet 14. april 2014
 • God påske

  Samfunnsdemokratane ønsker ei god påske til alle! Det politiske arbeidet startar opp igjen med gruppemøte søndag 11.05 klokka 19:00  

  Postet 12. april 2014
 • Stamvekonferanse for E39 i Sogn og Fjordane

  Innleiing ved statssekretær Bård Hoksrud (FrP), Samferdsledepartementet, i Høgre/FrP-regjeringa held innleiing. Deretter ordførar i Førde, Olve Grotle (H - Førde Høgre). Lenke her.

  Postet 4. april 2014
 • Uttale frå Samfunnsdemokratane (SD) om arbeidstidsavtale for lærarane

  SD i Gloppen støttar lærarane fullt ut. Uttale til KS om arbeidstidsavtale for lærarane. Samfunnsdemokratane i Gloppen ser med uro på den prosessen som no foregår omkring KS sitt ynskje om å snu opp ned på eksisterande arbeidstidsavtale for lærarane. Ein av føresetnadane for ein god skule er ein open dialog mellom arbeidsgjevar og arbeidstakar basert på tillit og respekt. Vi har full tiltru til det arbeidet lærarane utfører. Eksisterande avtale mellom utdanningsforbundet og KS bør ...

  Postet 24. mars 2014
 • Framtidas lokalsjukehus?

  Helseministeren på vitjing i Sogn og Fjordane og lite har gått framover sidan leiaren i SD sat i Helse Vest styret og tok til orde for å sjå over føretaksgrensene til beste for pasientane! Lenke her.

  Postet 18. mars 2014
 • Gruppemøte før kommunestyremøtet

  Torsdag 20.03 klokka 19:00 er det gruppemøte før kommunestyremøtet måndag 24.03 med mellom anna tilsetjing av ny rådmann i Gloppen.

  Postet 14. mars 2014
 • Uttaler frå Årsmøtet – 08.03.14

  Næringsjef i Gloppen Samfunnsdemokratane meiner at satsing på næring er så viktig for Gloppen at vi no må prioritere midlar til ei 100% stilling  som har utvikling av næringsaktivitet i Gloppen som sitt arbeidsområde. Stillinga vil vere sjølvfinansierande på sikt ved å tilføre kommunen midlar i form av skapte arbeidsplassar både offentlege og private.   Reservasjonsrett for legar Samfunnsdemokratane ber Regjeringa presisere rettane i abortlova og rydde vekk mistydingane rundt reservasjonsrett. Sitat frå abort lova: ...

  Postet 13. mars 2014
 • Årsmøte laurdag 8 mars klokka 17:00

  Vanlege årsmøte saker - Årsmelding - Rekneskap - Budsjett - Val - Årsmøte gjesten har ordet Medlemsmøte rett etter årsmøtet - Saker til utvalsmøta - Prioriteringar 2014 Mat og prat Alle medlemmar er velkomne.  

  Postet 23. februar 2014
 • Samfunnsdemokratane får støtte av jusprofessor Jan Fridthjof Bernt

  Administrasjonen brukar verdifull tid på ei allerede vedteka sak.   Klikk på bilete for å gjere det større.

  Postet 9. februar 2014
 • Helseministeren garanterar for lokalsjukehusa

  Helseministeren meinar Lærdalsbrannen viser kor viktig det er med lokalsjukehus. Det skulle berre mangle, vi treng tryggheit for liv og helse i heile landet. Lenke her.

  Postet 24. januar 2014
 • Nordfjordrådet går for eit framtidsretta lokalsjukehus i Nordfjord

  Førstkommande fredag skal styret i Helse Førde avgjere framtida til Nordfjord sjukehus. Les innlegget i Fjordabladet her.

  Postet 22. januar 2014
 • Friidrettspresident Svein Arne Hansen opna idag Trivselshagen sin idrettsdel

  Storstillt opning av den komplette Trivselshagen på Sandane 16.01.14, i tillegg til friidrettspresidenten tala fylkesordførar i Sogn og Fjordane og ordførar i Gloppen varmt om det unike anlegget og moglegheitene bygget byr på. Elevar og tilsette stod for programmet i tillegg til turn oppvisning av Espen Jansen og fotball triksing av Brynjar Fagerli. Samfunnsdemokratane si gåve til anlegget er eit bilete teke av fotografen Ronny Solheim. Lenke til omvisning av den komplette Trivselshagen

  Postet 16. januar 2014
 • Statsråden med følge på besøk

  Synfaring om framtidig trasèval på ferjefri E39 gjennom Sogn og Fjordane. Fin markering, mange bilder her.

  Postet 15. januar 2014
 • Året 2014 starta med rekruttering av ny rådmann i Gloppen

      Møteplan blir lagt ut så snart den er klar. Det politiske arbeidsåret starta med prosessen for å finne ny rådmann.Vi ynskjer rådmannen lukke til med arbeidet i Giske kommune. Neste veke er det utvalsmøter og møteplan for SD blir lagt ut så snart den er klar. Trivselshagen - Opning 16.01, siste byggjesteg. Hugs å meld dykk på til opninga av Sogn og Fjordane fylke sin store trivselshall. Lenke ...

  Postet 8. januar 2014
 • God jul og godt nyttår!

  Samfunnsdemokratane vil ønskje alle følgjarar og støttespelarar ei god jul og velkommne til nytt samarbeid i 2014. Året 2013 vart litt spesielt då det politiske arbeidet vart avslutta med fleirtal ilag med AP, H, KrF og en uavhengig representant i kommunestyret i Gloppen. SD gjekk til val på at vi ville ta makta tilbake og vi ville ha kortare avstand mellom politikarane og veljarane. Dette har ...

  Postet 22. desember 2013
 • Glopparane sin vilje

  Fleirtalet av politikarane i Gloppen høyrer på folkeviljen, det vil løne seg for framtida. Den politiske leiinga, og kommuneadministrasjonen skal tene folket, ikkje omvendt. Oppslag frå Firda Tidend her. Møtebok frå kommunestyret 16.12 her.

  Postet 18. desember 2013
 • Hyen sin trivselshage

  Gloppen: Formannskapet har rådd kommunestyret til å godkjenne sal av Vestre Hyen skule. I formannskapet sist veke peika rådmannen på at huset er lite i bruk. – Eg forstår ikkje kvar ho har det ifrå. Huset er mykje brukt, og bygda ønskjer å behalde huset, seier Sverre Eimhjellen. Dette må kommunestyret sjå på, dersom opplysningane til politikarane er unøyaktige. Lenke her.

  Postet 6. desember 2013
 • – Dette minner om diktatur

  Sitat frå kommunal raport torsdag 6 juni 2013 av Jan Fridthjof Bernt. Jussprofessoren som i årtider har hjelpt kommune Noreg med å skilje rett frå gale. "Alle ansatte på alle nivåer skal ha sin lojalitet rette mot velgerene og brukerne av kommunale tjenester. Skal vi få en åpen og kritisk debatt, må vi få vite hvordan de ansatte opplever situasjnen i skole og på sykehjem. Derfor er åpenhet det viktigste i et demokrati." Dette er same ...

  Postet 4. desember 2013
 • Gloppen Formannskap sitt forslag til budsjett/økonomiplan 2014-2017

  Kommunal-og moderniseringsminister Jan Tore Sanner får medhald i fleirtalsvedtaket frå Gloppen formannskap 28.11.13. Den nye regjeringa ønskjer forenkling av byråkratiet for å få større fokus på tenestene vi skal yte til innbyggjarane, dette låg inne i  fleirtalsvedtaket  i Gloppen formannskap i dag. I det nye framlegget  for budsjettet 2014 og økonomiplanen 2014-2017 som vart lagt fram av gruppeleiaren i Høgre, på vegne av Høgre, Arbeiderpartiet, Kristeleg folkeparti og Samfunnsdemokratane, har fleirtalet betra balansen med ca 2 mill ...

  Postet 28. november 2013
 • Høg temperatur i politikken i Gloppen

  Held rådmannen formannskapet for narr? Lenke her.

  Postet 26. november 2013
 • Gruppe / medlemsmøte

  Neste møte i samfunnsdemokratane blir måndag 09.12 Vi må behandle økonimiplanen 2014-2017 og utvalssakene. Lenke til møteboka frå sist formannskapsmøte her.

  Postet 4. november 2013
 • Hornindal endå meir i sentrum enn Nordfjordeid?

  Kor vart Gloppen av? Reknar med at vi ligg inne i sentrumsgrunnlaget til ein kvan. I Gloppen har vi noko som heiter saman om ein betre kommune. Kanskje vi helst bør satse på saman om ein betre bu- og arbeidsregion, som kan strekkje seg frå Søre Sunnmøre til Indre, Ytre, Midtre Nordfjord og delar av Sunnfjord. Lenke her.

  Postet 26. oktober 2013
 • Næringsorganisasjon vil slå saman Gloppen og Eid

  Kanskje lurt å ha en plan først! Elles er vegen kort til storkommune utan bru, og vegen i indre! Då NRK var på besøk i Gloppen formannskap var det 4 for og-4 imot og 2 som avstod frå å stemme på sparket: Samfunnsdemokratane og rådmannen. NRK har skjønt det som mange i Gloppen etter kvart forstår :) festleg! Lenke her.

  Postet 19. oktober 2013
 • Medlemsmøte samfunnsdemokratane 14.10.13

  Denne veka er det utvalsmøter og formannskapsmøte med mange saker som vi må behandle i medlemsmøte måndag 14.10.13 klokka 19:00 i Heradshuset på Sandane. Sakene finn du på heimesida til Gloppen Kommune. Lenke her og her.

  Postet 13. oktober 2013
 • Så vart det blåblått

  Vi går ein spennande haust i møte, med blåblå regjering. Lenke her.

  Postet 30. september 2013
 • Ber rådmannen skjerpe seg

  Samfunnsdemokratane har fleire gonger påpeika at sakspapira vert utsende for seint. På førre møte var det reprise, og i motsetning til tidlegare nekta politikarane å handsame ei av sakene. Lenke her.

  Postet 16. september 2013
 • Norge er avhengig av ein sterk vestlandsregion

  Vestlandsfylka står for 50% av verdiskapinga i Norge, kva er då problemet med å få ein robust framtidsretta infrastruktur også for Sogn og Fjordane som ferjefri E-39 over Anda - Lote slik Fylkestinget i Sogn og Fjordane har vedteke?

  Postet 23. august 2013
 • Stand på Sandane dagane

  Vi står stand på sandanedagane laurdag og søndag, besøk oss for en politisk prat og underskrifter for gratis skulemat. Vi står ved Sparebanken Sogn og Fjordane.

  Postet 16. august 2013
 • Mat som medisin

  Samfunnsdemokratane vil jobbe for verdig omsorg og meir kortreist mat. Lenke her.

  Postet 28. juli 2013
 • E39 Feil-informasjon

  No er stortingsrepresentantane ifrå Sogn og Fjordane på høgde med Statsminister Jens Stoltenberg i kunnskap om Sogn og Fjordane. Arbeidsregion Gloppen - Eid 510 personar? Sandane - Stryn 4180? Lenke her.

  Postet 3. juli 2013
 • Nyopning av Breheimsenteret i Jostedalen

  Styret er glad for at Statsministeren ville vere med på opninga av Breheimsenteret i Jostedalen og vi er glad for at arbeidet etter at senteret brann ned for 2 år sidan, har gått så fint. Lenke her.

  Postet 24. juni 2013
 • Er det så rart om SD vil ta styringa tilbake dit den utifrå demokratiske spelereglar høyrer heime?

  Høyr NRK i dag, litt ut i sendinga 02.16. og les dagens Firda Lenke til Fylkesnytt her.

  Postet 8. juni 2013
 • Samfunnsdemokratane – Med menneska i sentrum

  Samfunnsdemokratane sitt framlegg fekk berre støtte av KrF og Formannskapet gjekk dermed inn for rådmannen sin tilråding lista på 39 moderniseringstiltak. Lista ligg her. Samfunnsdemokratane sitt framlegg i 4 punkt som og støttar innspelet ifrå eldrerådet. 1. Formannskapet tek ikkje orienteringa til vitande og moderiseringstiltaka blir sende ut på høyring. 2. I den grad det skal gjerast endringar i tenestene til innbyggjarane, skal kvart tiltak konsekvensutgreiast og dokumenterast med innsparingar og konsekvens for brukarane, og leggast ...

  Postet 6. juni 2013
 • Administrasjonsutvalet må sikre rettstryggleiken til dei tilsette.

  Gloppen: Leiaren av Samfunnsdemokratane ber om å bli løyst frå vervet som leiar i administrasjonsutvalet i Gloppen kommune. Dette er ei sak om rett saksframlegging og føring av møtebok i eit offentleg utval. Kva som har skjedd i møta er mindre interessant, i alle fall når den eine som uttaler seg i avisinnlegget i Firda Tidend fredag 31. 5. har meldt forfall til dei fleste møta det siste året, og heller ikkje var til ...

  Postet 1. juni 2013
 • Visjonar for Framtidsfylket Sogn og Fjordane

  No må vi tenkje på framtida, før vi raserer meir av Sogn og Fjordane! Kor vart det av visjonane for Framtidsfylket? Lenke til opptak av Politikardagen skulebruksplanen 27. mai her.

  Postet 27. mai 2013
 • Krav om lovlegkontroll avvist

    Ny og uventa vending i saka om lovlegkontroll. Fylkesmannen har avvist saka fordi det ikkje er gjort endeleg politisk vedtak angåande omstillinga i Gloppen kommune. Sjå saka her.

  Postet 23. mai 2013
 • Møte om skulestruktur

  Møte i kultursalen tysdag 21 mai kl 19:00 i Trivselshagen på Sandane. Fylkespolitikarane skal snart avgjere skulestrukturen i fylket, møt opp og sei di meining.

  Postet 20. mai 2013
 • Omstillingsreglement for Gloppen kommune

  Mange viktige saker står no i kø. Lokale vegprioriteringar. Omstillingsreglement for Gloppen kommune; treng vi eigentleg det når vi har hovedavtale og arbeidsmiljølov å rette oss etter? Høyringar på skulebruksplan, Nasjonal transportplan og framtidas sjukehus på Nordfjordeid. Og det meste har ein samanheng: med bru Anda- Lote er Gloppen få minutt frå Eid! På næringsfrukosten på Gloppen Hotell komande tysdag er temaet: kraft. Kva med Gloppen Energi si framtid? ...

  Postet 21. april 2013
 • Saman om ein betre kommune

  Ny leiarstruktur i Gloppen

  Postet 3. april 2013
 • Forsking på kompetanse

  Tankar etter ein inspirasjonsdag: KOMPETANSEMOBILISERING med LINDA LAI i kultursalen i Gloppen. Salen skulle gjerne vore fullsett, for dette har alle godt av (bruk for) å høyre. Forskingsresultat kring korleis ein får nytta den kompetansen ein har, betre. Bedrifter, kommunar, som tilsett, nyttig for alle. Forskinga til Linda Lai har avdekka at følgjande 3 faktorar er avgjerande for høg kompetansemobilisering. 1)      Meistringstru – tru på eigen kompetanse – må støttast av leiar 2)      Autonomi – oppleve tillit ...

  Postet 19. februar 2013
 • Samfunnsdemokratane krev lovlegkontroll

  Gloppen: – Vi har vedteke å krevje lovlegkontroll av formannskapsvedtaket der rådmannen fekk fullmakt til å gjennomføre moderniseringsprogrammet, seier gruppeleiar Gunnvor Sunde. Lenke her.

  Postet 3. februar 2013
 • Omstilling i Gloppen

  Gloppen: – Vi må ikkje leggje opp til dårlege prosessar i det omstillingsarbeidet Gloppen kommune no står overfor. Som leiar i administrasjonsutvalet reagerer eg på rekkjefølgja, at ein tek til med omstillingssamtalar først. Det pleier å kome litt ut i prosessane, sa Gunnvor Sunde (SD). Lenke her.

  Postet 3. februar 2013
 • «Det er ordføraren sin feil at Per ikkje kan lese.»

  Overskrifta er ei utsegn frå politikaropplæringa, viktig å tenkje igjennom for folk flest. Vi som er røysta inn på vegne av fellesskapet må vere nøye med dei vedtaka vi gjer, og gjere det vi kan for å sjå konsekvensane av dei. Velferdsstaten vart til gjennom eit verdistyrt sosialdemokrati der dei styrande prinsippa var å bry seg om kvarandre, skape og dele. No styrer pengane.

  Postet 6. januar 2013
 • God Jul og Godt Nyttår!

  Nytt år og nye mulegheiter. Samfunnsdemokratane vil arbeide vidare med å få igjennom sakene våre også i det nye året til det beste for folket.

  Postet 23. desember 2012
 • Medlemsmøte 03.12.12 – 19:00

  Det blir medlemsmøte om budsjett og økonomiplanen som no er lagt ut på høyring. Møtet blir på heradshuset mandag 03.12.12 kl 19:00. Det er møter i hovudutvala torsdag den 06.12.12 og desse sakene finn de og på heimesida til Gloppen kommune. Lenke til økonomiplan med vedlegg her.

  Postet 1. desember 2012
 • SD har møte om økonomiplanen

  Rådmann og økonomikonsulenten i Gloppen blir med på møtet søndag kveld. Møt opp og still spørsmål. Forslag til økonimiplan for 2013 - 2016 her.

  Postet 10. november 2012
 • Vedtak om fersk mat i Gloppen i framtida

  Utvalet var på synfaring på kjøkkenet. 038/12 VEDTAK: 1. Helse- og omsorgsutvalet vedtek ikkje å gjennomføre prosjektet «Utgreiing av mogelege modellar for drift av Gloppen kommunale kjøkken». 2. Gloppen kommunale kjøkken skal driftast etter kok/servér-prinsippet 3. Helse- og omsorgsutvalet ønskjer ei oversikt over inntektene for all levert mat utanom den som det er brukarbetaling for 4. Helse- og omsorgsutvalet forventar ei auka inntening på 150.000 kroner i 2013. Vedtaket var samrøystes.

  Postet 17. oktober 2012
 • Medlemsmøte Måndag 22.10

  Medlemsmøte i formannskapssalen måndag 22 kl 18:00 til 20:00 Det blir tatt opp saker til formannskap og administrasjonsutvalet.  

  Postet 26. september 2012
 • Tar tjenestene tilbake

  Lenke her. Og Norge som ikkje eingong er medlem av EU trur alt må på anbod og gjennom dyre utgreiingar. Er det fordi vi ikkje stoler på eigne tilsette, eller har det byråkratiske Norge ein umetteleg kontroll-trong?

  Postet 9. september 2012
 • Stand på Sandane dagane

  Møt oss på stand på Sandane dagane. Underskrifter

  Postet 23. august 2012
 • Cruiseship Kai på Sandane

  SD er for samfunnsutvikling. Bilete

  Postet 10. juli 2012
 • Registreringsskjema Samfunnsdemokratane

  Vi ser at Samfunnsdemokratane trengs. Vi intensiverar arbeidet på å bli registrert. Her finn de registeringsskjema til Samfunnsdemokratane på nynorsk og bokmål. Registeringsskjema (Ny-norsk) her Registeringsskjema (Bokmål) her

  Postet 18. juni 2012
Page 2 of 3123