• Postet 14. august 2014
 • 22 Juli dagen som ingen gløymer

  Fikk beskjed om at død sønn var i live. "De beklager at politiets beredskap ikke var bedre." Lenke her.

  Postet 22. juli 2014
 • E-39 uttale frå Gloppen kommunestyre

  Senterpartiet ved ordføraren sa i Gloppen kommunestyre den 16.06 at trasévalet om indre E-39 ikkje har endra noke - ein merkeleg uttale synest vi i SD som har jobba for midtre. Vi er glad for at alle partia og heile kommunestyret i Gloppen står saman om denne uttalen idag. Og at regjeringa har sagt at E-39 går gjennom Gloppen via Anda-Lote til ny bru i indre står ferdig. Det er difor viktig å få på ...

  Postet 16. juni 2014
 • Godt nytt for ferjekommunar!

  Frå regjeringa valde indre trasé på E39 gjennom Sogn og Fjordane (Nordfjord) gjekk det ca ett døgn til krav om kystvegen i ytre kom i tillegg. Altså to bruer og ei ny fjordkryssing i staden for midtre alternativ som vi mistenkjer at samferdselsdepartementet gjekk inn for. Samfunnsdemokratane er glad for at regjeringa no hostar opp viktige midlar til ferjekommunane. Dette gjev ny framtidstru i Sogn og Fjordane. Lenke her.

  Postet 11. juni 2014
 • Ope brev frå Samfunnsdemokratane (SD) til ordførar og oppvekstutvalet i Gloppen

  Ernæring og læring høyrer saman. Samfunnsdemokratane vil oppmode oppvekstutvalet å fortsetje ordninga med skulefrukt. Sjølv om regjeringa har sendt signal på å ta vekk denne ordninga ser vi at kostnaden med å ta vekk skulefrukta er mindre enn ulempene med å ta vekk noke som fremjar helse og trivsel i skulen. Og ei betalingsordning er heller ikkje utan tid og kostnad å administrere. Samfunnsdemokratane har Mat som Medisin i programmet vårt og kan ikkje sjå på ...

  Postet 2. juni 2014
 • Sogn og Fjordane tapar mest

  Sogn og Fjordane misser dobbelt så mykje inntekter per innbyggar som det nest hardast råka fylket. Fylkespolitikarane som måndag og tysdag var samla på Hermansverk, slit tydeleg med å ta inn over seg kor hardt regjeringas føreslegne inntektskutt på 265 millionar kroner kjem til å råke vidaregåande skular, buss-, båt- og ferjesamband, vegbygging, næringsutvikling, tannhelse og kulturtilbod, om det blir sett ut i livet. Lenke her. Dette og andre saker ...

  Postet 31. mai 2014
 • E-39 Midtre trase

  Samfunnsdemokratane støttar E-39 Midtre trase, med bru/ferjeavløysing Anda-Lote. I eige brev til Statsministeren og Samferdsleministeren gjorde vi merksam på det politiske fleirtalet i Sogn og Fjordane for brukryssing Anda-Lote. Vi ønskjer samferdsleministeren lykke til med det beste vegvalet for utvikling også i Sogn og Fjordane.

  Postet 15. mai 2014
 • Samfunndemokratane støttar næringslivet i Nordfjord

  På stamvegkonferansen i Ørsta fekk møtelyden presentert denne modellen som viser at Sogn og Fjordane og Nordfjord vil ha kortast reisetid og best Samfunnsgevinst med å velgje Midtre trase i Sogn og Fjordane og brukryssing Anda-Lote. Noke som og er i tråd med Fylkestingsvedtaket og ei god sambinding av stamvegtraseen for Vestlandet etter at Regjeringa har fastlagt Hafast som den beste traseen for Møre. Lenke her.

  Postet 26. april 2014
 • SD Leiaren sitt innlegg for midtre trasé på E39 gjennom Sogn og Fjordane

  Regjeringa har sagt dei vil sjå ting i samanheng og satse på infrastruktur -utbygging. Traseen for framtidig E39 gjennom Møre er no fastlagt til Ulstein , Hareid og Sulesund. I Nordfjord vil vi ha samme virkning av ferjefri E39, bort med ferjene, fordi fjordane er det største hinderet i å sjå ein samla bu og arbeidsregion med høve til utvikling og økonomisk vekst, sei Gunnvor A. Sunde. Ved å velje Midtre trase i Sogn og ...

  Postet 16. april 2014
 • Ja til E39 og bru i midtre Nordfjord

  HAFAST vald som trasé for ferjefri E39 mellom Ålesund og Volda. Det er dei store positive samfunnsmessige konsekvensane ved å velje HAFAST som ligg til grunn for valet. Sjølvom investeringa ved å la E39 gå via FEFAST ville vere lavare, er det dei overlegent mykje større regionsmessige konsekvensane med omsyn til m.a. bu- og arbeidsmarknad som har gjort valet av HAFAST enkelt. Får ein ny infrastruktur med bruløysing mellom Ålesund og ...

  Postet 14. april 2014
 • God påske

  Samfunnsdemokratane ønsker ei god påske til alle! Det politiske arbeidet startar opp igjen med gruppemøte søndag 11.05 klokka 19:00  

  Postet 12. april 2014
 • Stamvekonferanse for E39 i Sogn og Fjordane

  Innleiing ved statssekretær Bård Hoksrud (FrP), Samferdsledepartementet, i Høgre/FrP-regjeringa held innleiing. Deretter ordførar i Førde, Olve Grotle (H - Førde Høgre). Lenke her.

  Postet 4. april 2014
 • Uttale frå Samfunnsdemokratane (SD) om arbeidstidsavtale for lærarane

  SD i Gloppen støttar lærarane fullt ut. Uttale til KS om arbeidstidsavtale for lærarane. Samfunnsdemokratane i Gloppen ser med uro på den prosessen som no foregår omkring KS sitt ynskje om å snu opp ned på eksisterande arbeidstidsavtale for lærarane. Ein av føresetnadane for ein god skule er ein open dialog mellom arbeidsgjevar og arbeidstakar basert på tillit og respekt. Vi har full tiltru til det arbeidet lærarane utfører. Eksisterande avtale mellom utdanningsforbundet og KS bør ...

  Postet 24. mars 2014
 • Framtidas lokalsjukehus?

  Helseministeren på vitjing i Sogn og Fjordane og lite har gått framover sidan leiaren i SD sat i Helse Vest styret og tok til orde for å sjå over føretaksgrensene til beste for pasientane! Lenke her.

  Postet 18. mars 2014
 • Gruppemøte før kommunestyremøtet

  Torsdag 20.03 klokka 19:00 er det gruppemøte før kommunestyremøtet måndag 24.03 med mellom anna tilsetjing av ny rådmann i Gloppen.

  Postet 14. mars 2014
 • Uttaler frå Årsmøtet – 08.03.14

  Næringsjef i Gloppen Samfunnsdemokratane meiner at satsing på næring er så viktig for Gloppen at vi no må prioritere midlar til ei 100% stilling  som har utvikling av næringsaktivitet i Gloppen som sitt arbeidsområde. Stillinga vil vere sjølvfinansierande på sikt ved å tilføre kommunen midlar i form av skapte arbeidsplassar både offentlege og private.   Reservasjonsrett for legar Samfunnsdemokratane ber Regjeringa presisere rettane i abortlova og rydde vekk mistydingane rundt reservasjonsrett. Sitat frå abort lova: ...

  Postet 13. mars 2014
 • Årsmøte laurdag 8 mars klokka 17:00

  Vanlege årsmøte saker - Årsmelding - Rekneskap - Budsjett - Val - Årsmøte gjesten har ordet Medlemsmøte rett etter årsmøtet - Saker til utvalsmøta - Prioriteringar 2014 Mat og prat Alle medlemmar er velkomne.  

  Postet 23. februar 2014
 • Samfunnsdemokratane får støtte av jusprofessor Jan Fridthjof Bernt

  Administrasjonen brukar verdifull tid på ei allerede vedteka sak.   Klikk på bilete for å gjere det større.

  Postet 9. februar 2014
 • Helseministeren garanterar for lokalsjukehusa

  Helseministeren meinar Lærdalsbrannen viser kor viktig det er med lokalsjukehus. Det skulle berre mangle, vi treng tryggheit for liv og helse i heile landet. Lenke her.

  Postet 24. januar 2014
 • Nordfjordrådet går for eit framtidsretta lokalsjukehus i Nordfjord

  Førstkommande fredag skal styret i Helse Førde avgjere framtida til Nordfjord sjukehus. Les innlegget i Fjordabladet her.

  Postet 22. januar 2014
 • Friidrettspresident Svein Arne Hansen opna idag Trivselshagen sin idrettsdel

  Storstillt opning av den komplette Trivselshagen på Sandane 16.01.14, i tillegg til friidrettspresidenten tala fylkesordførar i Sogn og Fjordane og ordførar i Gloppen varmt om det unike anlegget og moglegheitene bygget byr på. Elevar og tilsette stod for programmet i tillegg til turn oppvisning av Espen Jansen og fotball triksing av Brynjar Fagerli. Samfunnsdemokratane si gåve til anlegget er eit bilete teke av fotografen Ronny Solheim. Lenke til omvisning av den komplette Trivselshagen

  Postet 16. januar 2014
 • Statsråden med følge på besøk

  Synfaring om framtidig trasèval på ferjefri E39 gjennom Sogn og Fjordane. Fin markering, mange bilder her.

  Postet 15. januar 2014
 • Året 2014 starta med rekruttering av ny rådmann i Gloppen

      Møteplan blir lagt ut så snart den er klar. Det politiske arbeidsåret starta med prosessen for å finne ny rådmann.Vi ynskjer rådmannen lukke til med arbeidet i Giske kommune. Neste veke er det utvalsmøter og møteplan for SD blir lagt ut så snart den er klar. Trivselshagen - Opning 16.01, siste byggjesteg. Hugs å meld dykk på til opninga av Sogn og Fjordane fylke sin store trivselshall. Lenke ...

  Postet 8. januar 2014
 • God jul og godt nyttår!

  Samfunnsdemokratane vil ønskje alle følgjarar og støttespelarar ei god jul og velkommne til nytt samarbeid i 2014. Året 2013 vart litt spesielt då det politiske arbeidet vart avslutta med fleirtal ilag med AP, H, KrF og en uavhengig representant i kommunestyret i Gloppen. SD gjekk til val på at vi ville ta makta tilbake og vi ville ha kortare avstand mellom politikarane og veljarane. Dette har ...

  Postet 22. desember 2013
 • Glopparane sin vilje

  Fleirtalet av politikarane i Gloppen høyrer på folkeviljen, det vil løne seg for framtida. Den politiske leiinga, og kommuneadministrasjonen skal tene folket, ikkje omvendt. Oppslag frå Firda Tidend her. Møtebok frå kommunestyret 16.12 her.

  Postet 18. desember 2013
 • Hyen sin trivselshage

  Gloppen: Formannskapet har rådd kommunestyret til å godkjenne sal av Vestre Hyen skule. I formannskapet sist veke peika rådmannen på at huset er lite i bruk. – Eg forstår ikkje kvar ho har det ifrå. Huset er mykje brukt, og bygda ønskjer å behalde huset, seier Sverre Eimhjellen. Dette må kommunestyret sjå på, dersom opplysningane til politikarane er unøyaktige. Lenke her.

  Postet 6. desember 2013
 • – Dette minner om diktatur

  Sitat frå kommunal raport torsdag 6 juni 2013 av Jan Fridthjof Bernt. Jussprofessoren som i årtider har hjelpt kommune Noreg med å skilje rett frå gale. "Alle ansatte på alle nivåer skal ha sin lojalitet rette mot velgerene og brukerne av kommunale tjenester. Skal vi få en åpen og kritisk debatt, må vi få vite hvordan de ansatte opplever situasjnen i skole og på sykehjem. Derfor er åpenhet det viktigste i et demokrati." Dette er same ...

  Postet 4. desember 2013
 • Gloppen Formannskap sitt forslag til budsjett/økonomiplan 2014-2017

  Kommunal-og moderniseringsminister Jan Tore Sanner får medhald i fleirtalsvedtaket frå Gloppen formannskap 28.11.13. Den nye regjeringa ønskjer forenkling av byråkratiet for å få større fokus på tenestene vi skal yte til innbyggjarane, dette låg inne i  fleirtalsvedtaket  i Gloppen formannskap i dag. I det nye framlegget  for budsjettet 2014 og økonomiplanen 2014-2017 som vart lagt fram av gruppeleiaren i Høgre, på vegne av Høgre, Arbeiderpartiet, Kristeleg folkeparti og Samfunnsdemokratane, har fleirtalet betra balansen med ca 2 mill ...

  Postet 28. november 2013
 • Høg temperatur i politikken i Gloppen

  Held rådmannen formannskapet for narr? Lenke her.

  Postet 26. november 2013
 • Gruppe / medlemsmøte

  Neste møte i samfunnsdemokratane blir måndag 09.12 Vi må behandle økonimiplanen 2014-2017 og utvalssakene. Lenke til møteboka frå sist formannskapsmøte her.

  Postet 4. november 2013
 • Hornindal endå meir i sentrum enn Nordfjordeid?

  Kor vart Gloppen av? Reknar med at vi ligg inne i sentrumsgrunnlaget til ein kvan. I Gloppen har vi noko som heiter saman om ein betre kommune. Kanskje vi helst bør satse på saman om ein betre bu- og arbeidsregion, som kan strekkje seg frå Søre Sunnmøre til Indre, Ytre, Midtre Nordfjord og delar av Sunnfjord. Lenke her.

  Postet 26. oktober 2013
 • Næringsorganisasjon vil slå saman Gloppen og Eid

  Kanskje lurt å ha en plan først! Elles er vegen kort til storkommune utan bru, og vegen i indre! Då NRK var på besøk i Gloppen formannskap var det 4 for og-4 imot og 2 som avstod frå å stemme på sparket: Samfunnsdemokratane og rådmannen. NRK har skjønt det som mange i Gloppen etter kvart forstår :) festleg! Lenke her.

  Postet 19. oktober 2013
 • Medlemsmøte samfunnsdemokratane 14.10.13

  Denne veka er det utvalsmøter og formannskapsmøte med mange saker som vi må behandle i medlemsmøte måndag 14.10.13 klokka 19:00 i Heradshuset på Sandane. Sakene finn du på heimesida til Gloppen Kommune. Lenke her og her.

  Postet 13. oktober 2013
 • Så vart det blåblått

  Vi går ein spennande haust i møte, med blåblå regjering. Lenke her.

  Postet 30. september 2013
 • Ber rådmannen skjerpe seg

  Samfunnsdemokratane har fleire gonger påpeika at sakspapira vert utsende for seint. På førre møte var det reprise, og i motsetning til tidlegare nekta politikarane å handsame ei av sakene. Lenke her.

  Postet 16. september 2013
 • Norge er avhengig av ein sterk vestlandsregion

  Vestlandsfylka står for 50% av verdiskapinga i Norge, kva er då problemet med å få ein robust framtidsretta infrastruktur også for Sogn og Fjordane som ferjefri E-39 over Anda - Lote slik Fylkestinget i Sogn og Fjordane har vedteke?

  Postet 23. august 2013
 • Stand på Sandane dagane

  Vi står stand på sandanedagane laurdag og søndag, besøk oss for en politisk prat og underskrifter for gratis skulemat. Vi står ved Sparebanken Sogn og Fjordane.

  Postet 16. august 2013
 • Mat som medisin

  Samfunnsdemokratane vil jobbe for verdig omsorg og meir kortreist mat. Lenke her.

  Postet 28. juli 2013
 • E39 Feil-informasjon

  No er stortingsrepresentantane ifrå Sogn og Fjordane på høgde med Statsminister Jens Stoltenberg i kunnskap om Sogn og Fjordane. Arbeidsregion Gloppen - Eid 510 personar? Sandane - Stryn 4180? Lenke her.

  Postet 3. juli 2013
 • Nyopning av Breheimsenteret i Jostedalen

  Styret er glad for at Statsministeren ville vere med på opninga av Breheimsenteret i Jostedalen og vi er glad for at arbeidet etter at senteret brann ned for 2 år sidan, har gått så fint. Lenke her.

  Postet 24. juni 2013
 • Er det så rart om SD vil ta styringa tilbake dit den utifrå demokratiske spelereglar høyrer heime?

  Høyr NRK i dag, litt ut i sendinga 02.16. og les dagens Firda Lenke til Fylkesnytt her.

  Postet 8. juni 2013
 • Samfunnsdemokratane – Med menneska i sentrum

  Samfunnsdemokratane sitt framlegg fekk berre støtte av KrF og Formannskapet gjekk dermed inn for rådmannen sin tilråding lista på 39 moderniseringstiltak. Lista ligg her. Samfunnsdemokratane sitt framlegg i 4 punkt som og støttar innspelet ifrå eldrerådet. 1. Formannskapet tek ikkje orienteringa til vitande og moderiseringstiltaka blir sende ut på høyring. 2. I den grad det skal gjerast endringar i tenestene til innbyggjarane, skal kvart tiltak konsekvensutgreiast og dokumenterast med innsparingar og konsekvens for brukarane, og leggast ...

  Postet 6. juni 2013
 • Administrasjonsutvalet må sikre rettstryggleiken til dei tilsette.

  Gloppen: Leiaren av Samfunnsdemokratane ber om å bli løyst frå vervet som leiar i administrasjonsutvalet i Gloppen kommune. Dette er ei sak om rett saksframlegging og føring av møtebok i eit offentleg utval. Kva som har skjedd i møta er mindre interessant, i alle fall når den eine som uttaler seg i avisinnlegget i Firda Tidend fredag 31. 5. har meldt forfall til dei fleste møta det siste året, og heller ikkje var til ...

  Postet 1. juni 2013
 • Visjonar for Framtidsfylket Sogn og Fjordane

  No må vi tenkje på framtida, før vi raserer meir av Sogn og Fjordane! Kor vart det av visjonane for Framtidsfylket? Lenke til opptak av Politikardagen skulebruksplanen 27. mai her.

  Postet 27. mai 2013
 • Krav om lovlegkontroll avvist

    Ny og uventa vending i saka om lovlegkontroll. Fylkesmannen har avvist saka fordi det ikkje er gjort endeleg politisk vedtak angåande omstillinga i Gloppen kommune. Sjå saka her.

  Postet 23. mai 2013
 • Møte om skulestruktur

  Møte i kultursalen tysdag 21 mai kl 19:00 i Trivselshagen på Sandane. Fylkespolitikarane skal snart avgjere skulestrukturen i fylket, møt opp og sei di meining.

  Postet 20. mai 2013
 • Omstillingsreglement for Gloppen kommune

  Mange viktige saker står no i kø. Lokale vegprioriteringar. Omstillingsreglement for Gloppen kommune; treng vi eigentleg det når vi har hovedavtale og arbeidsmiljølov å rette oss etter? Høyringar på skulebruksplan, Nasjonal transportplan og framtidas sjukehus på Nordfjordeid. Og det meste har ein samanheng: med bru Anda- Lote er Gloppen få minutt frå Eid! På næringsfrukosten på Gloppen Hotell komande tysdag er temaet: kraft. Kva med Gloppen Energi si framtid? ...

  Postet 21. april 2013
 • Saman om ein betre kommune

  Ny leiarstruktur i Gloppen

  Postet 3. april 2013
 • Forsking på kompetanse

  Tankar etter ein inspirasjonsdag: KOMPETANSEMOBILISERING med LINDA LAI i kultursalen i Gloppen. Salen skulle gjerne vore fullsett, for dette har alle godt av (bruk for) å høyre. Forskingsresultat kring korleis ein får nytta den kompetansen ein har, betre. Bedrifter, kommunar, som tilsett, nyttig for alle. Forskinga til Linda Lai har avdekka at følgjande 3 faktorar er avgjerande for høg kompetansemobilisering. 1)      Meistringstru – tru på eigen kompetanse – må støttast av leiar 2)      Autonomi – oppleve tillit ...

  Postet 19. februar 2013
 • Samfunnsdemokratane krev lovlegkontroll

  Gloppen: – Vi har vedteke å krevje lovlegkontroll av formannskapsvedtaket der rådmannen fekk fullmakt til å gjennomføre moderniseringsprogrammet, seier gruppeleiar Gunnvor Sunde. Lenke her.

  Postet 3. februar 2013
 • Omstilling i Gloppen

  Gloppen: – Vi må ikkje leggje opp til dårlege prosessar i det omstillingsarbeidet Gloppen kommune no står overfor. Som leiar i administrasjonsutvalet reagerer eg på rekkjefølgja, at ein tek til med omstillingssamtalar først. Det pleier å kome litt ut i prosessane, sa Gunnvor Sunde (SD). Lenke her.

  Postet 3. februar 2013
 • «Det er ordføraren sin feil at Per ikkje kan lese.»

  Overskrifta er ei utsegn frå politikaropplæringa, viktig å tenkje igjennom for folk flest. Vi som er røysta inn på vegne av fellesskapet må vere nøye med dei vedtaka vi gjer, og gjere det vi kan for å sjå konsekvensane av dei. Velferdsstaten vart til gjennom eit verdistyrt sosialdemokrati der dei styrande prinsippa var å bry seg om kvarandre, skape og dele. No styrer pengane.

  Postet 6. januar 2013
 • God Jul og Godt Nyttår!

  Nytt år og nye mulegheiter. Samfunnsdemokratane vil arbeide vidare med å få igjennom sakene våre også i det nye året til det beste for folket.

  Postet 23. desember 2012
 • Medlemsmøte 03.12.12 – 19:00

  Det blir medlemsmøte om budsjett og økonomiplanen som no er lagt ut på høyring. Møtet blir på heradshuset mandag 03.12.12 kl 19:00. Det er møter i hovudutvala torsdag den 06.12.12 og desse sakene finn de og på heimesida til Gloppen kommune. Lenke til økonomiplan med vedlegg her.

  Postet 1. desember 2012
 • SD har møte om økonomiplanen

  Rådmann og økonomikonsulenten i Gloppen blir med på møtet søndag kveld. Møt opp og still spørsmål. Forslag til økonimiplan for 2013 - 2016 her.

  Postet 10. november 2012
 • Vedtak om fersk mat i Gloppen i framtida

  Utvalet var på synfaring på kjøkkenet. 038/12 VEDTAK: 1. Helse- og omsorgsutvalet vedtek ikkje å gjennomføre prosjektet «Utgreiing av mogelege modellar for drift av Gloppen kommunale kjøkken». 2. Gloppen kommunale kjøkken skal driftast etter kok/servér-prinsippet 3. Helse- og omsorgsutvalet ønskjer ei oversikt over inntektene for all levert mat utanom den som det er brukarbetaling for 4. Helse- og omsorgsutvalet forventar ei auka inntening på 150.000 kroner i 2013. Vedtaket var samrøystes.

  Postet 17. oktober 2012
 • Medlemsmøte Måndag 22.10

  Medlemsmøte i formannskapssalen måndag 22 kl 18:00 til 20:00 Det blir tatt opp saker til formannskap og administrasjonsutvalet.  

  Postet 26. september 2012
 • Tar tjenestene tilbake

  Lenke her. Og Norge som ikkje eingong er medlem av EU trur alt må på anbod og gjennom dyre utgreiingar. Er det fordi vi ikkje stoler på eigne tilsette, eller har det byråkratiske Norge ein umetteleg kontroll-trong?

  Postet 9. september 2012
 • Stand på Sandane dagane

  Møt oss på stand på Sandane dagane. Underskrifter

  Postet 23. august 2012
 • Cruiseship Kai på Sandane

  SD er for samfunnsutvikling. Bilete

  Postet 10. juli 2012
 • Registreringsskjema Samfunnsdemokratane

  Vi ser at Samfunnsdemokratane trengs. Vi intensiverar arbeidet på å bli registrert. Her finn de registeringsskjema til Samfunnsdemokratane på nynorsk og bokmål. Registeringsskjema (Ny-norsk) her Registeringsskjema (Bokmål) her

  Postet 18. juni 2012
 • Medlemsmøte for SD

  Grunna litt endring i kommunen sin møteplan, blir det neste møtet vårt torsdag den 7 juni. Saker som skal behandlast i utvalsmøter, formannskap osv. blir lagde ut på kommunen si heimeside.

  Postet 28. mai 2012
 • Widerøes satsar på Hovden og nye flytyper

  Widerøes vil opprette direkte morgonrute frå Ørsta Volda lufthamn Hovden til Bergen i september. Lenke her.

  Postet 29. april 2012
 • Sogn og Fjordane Fylkeskommune som majoritetseigar utan styrefleirtal?

  Samfunnsdemokratane sin politikk står for rettferdig fordeling av verdiskapinga, og for meir innsyn. Fylkespolitikerane skal handsame sak om felles verdiar med lukka innsyn, slik blir det ofte i delprivatiseringar av offentlege verdiar. Så gjenstår det å sjå korleis fylkeskommunen klarer seg som offentleg aktør ilag med private interesser. Endar fylket opp som majoritetseigar utan styrefleirtal? Lenke her.

  Postet 14. april 2012
 • Medlemsmøte for SD

  Hugs Medlemsmøte for SD 16.april kl 19.00 3.etg. i Heradshuset på Sandane. Vi får besøk av leiar for Sandane Næringshage. Utvalsmøte-sakene finn de på heimesida til Gloppen kommune etter kvart som dei blir lagde ut. Velkomne!

  Postet 13. april 2012
 • God påske!

  Samfunnsdemokratane ønskjer alle ei trygg og god påske! Hugs møte i Mardal skule 3. April. Sjå Gloppen Motorklubb.

  Postet 2. april 2012
 • Uttale frå Samfunnsdemokratane sitt fylkesårsmøte 2012

  Vi vil jobbe hardt for å samle fylket i å snu tankegangen frå nedbygging til utvikling. Samfunnsdemokratane, det nye valalternativet, vil investere i skular, helse, mat, veg og breiband. For Samfunnsdemokratane er lokalt eigarskap og bygging av infrastruktur i heile landet det viktigaste tiltaket for næringsutvikling. Vi må ha eit skikkeleg løft i den neste nasjonale transportplanen, ikkje minst for ferjefri E-39 gjennom Sogn og Fjordane, og auka fokus på gang-og sykkelvegar. Samhandlingsreforma utfordrar oss til å setje mennesket ...

  Postet 20. mars 2012
 • Oppdatert vedtak om val av trase for E39 igjennom Nordfjord

  Sak til kommunestyret 19. mars 2012 Bakgrunn for saka: Fylkestinget i Sogn og Fjordane har med klart fleirtalt vedteke at E39 skal følgje dagens trase frå Skei til Lote med bru over Nordfjord mellom Lote og Anda. Det vidare trasevalet frå Lote til Volda er ikkje gjort fleirtalsvedtak om. Statens Vegvesen har i sin KVU tilrådd 2 alternativ der det eine går med bru over Lote-Anda i samråd med fylkestinget sitt vedtak. Dei har samstundes klargjort at S-alternativet er uaktuelt som traseval ...

  Postet 19. mars 2012
 • Samfunnsdemokratane mot nye mål

  Etter ha feira eitt-årsdagen med god hjelp av Reklamefirmaet Kib og Morits, satsar SD no vidare på innsamling av 5000 underskrifter til partiregisteret. Underskriftslister på bokmål og nynorsk finn de lenger nede på sida. Her er nokre få bilder frå feiringa.

  Postet 11. mars 2012
 • Samfunnsdemokratane feirer 1 års-dag 8.mars 2012

  Info Samfunnsdemokratane mars 2012 I mars blir programmet tett for vår del, vi har tre strake torsdagar på rad med møte, og feiring. Grunna eigne vedtekter og tid, kjem vi til å skilje mellom årsmøtet og 1-årsfeiringa. 1.mars i kommunestyresalen kl 19.00 er det vanleg styre/gruppe/medlemsmøte med utvalssaker som skal til behandling i dei forskjellige utvala og formannskapet veka etter. - Sakene finn de på heimessida til kommunen http://gloppen.kommune.no etter kvart som dei blir lagde ut. - Geir har ...

  Postet 23. februar 2012
 • Gloppen Motorklubb er starta

  Gloppen Motorklubb har fått si eiga facebook gruppe. Lenke her.

  Postet 5. februar 2012
 • Samfunnsdemokratane sin uttale om E39

  E39 gjennom Nordfjord – Framtid eller fortid Vi er vitne til at Statens vegvesen under sitt arbeid med KVU for E39 gjennom vårt fylke presterer å tilrå flytting av E39 frå dagens trase over Lote-Anda til inste botnen av Nordfjord for å spare staten for etter eige utsegn 2-4 milliardar kroner. Ved denne flyttinga får 4 av 6 kommunesenter i Nordfjord betydeleg lenger veg til hovudtrafikkåra nord-sør gjennom fylket. Regionflyplass for Nordfjord(Sandane Lufthamn) I tillegg fjernar ein denne ...

  Postet 29. januar 2012
 • Motorsport i Gloppen

  Er du interessert i at vi skal prøve å få til eit tilbod for motorsport ? Område/hus for skruing, mekking og køyring? Då blir det samling for interesserte i motorsport og mekking i Gloppen kommunestyresal onsdag 1 Februar kl 1930. Det blir diskusjon om foretaket sjenerelt samt oppretting av arbeidsgrupper.Håper på godt fremmøte for dette må vi no få til, da det er så mange som er intereserte. Er det andre utenom kommunen som er ...

  Postet 27. januar 2012
 • Gloppen sin uttale om E39

  Formannskapet i Gloppen vedtok på møtet den 12. januar 2012 Gloppen kommune sin uttale til KVU-en om E39 mellom Skei og Ålesund. Gloppen går sjølvsagt heilhjarta og samrøystes inn for midte trasé, med bru mellom Anda og Lote. Lenke her.

  Postet 22. januar 2012
 • Møteplan SD

  Kommunen sin møteplan her. Styre/gruppe/medlemsmøte for Samfunnsdemokratane: Måndag 9. Januar Torsdag 26. Januar Torsdag 2. Februar Torsdag 1. Mars Torsdag 8. Mars Torsdag 15. Mars Måndag 16. April Måndag 23. April Måndag 14. Mai Måndag 28. Mai Måndag 11. Juni Det kan bli behov for fleire møter. Då går vi ut ifrå måndag før formansskapsmøta og torsdag før kommunestyremøta. Vi legg opp til 1 års feiring torsdag 8 mars. Møta startar kl 19:00 på Heradshuset på Sandane om ikkje anna er opplyst.

  Postet 8. januar 2012
 • Takk for samarbeidet i 2011!

  Samfunnsdemokratane ønskjer alle eit godt nyttår, samstundes som vi vil takke for samarbeid og støtte i partiet sitt første år. 2011 har vore eit viktig år og 2012 blir endå viktigare. Vi ser at prioriteringane til dei som styrer landet utset oss for stor risiko. Samfunnsdemokratane sitt program har vekt på større grad av sjølvberging og mindre sentralisering. Hendingane i romjula har vist at det blir viktig å ha tilgjengelege nødløysningar når naturkreftene viser seg frå si ...

  Postet 31. desember 2011
 • Samfunnsdemokratane sin alternative økonomiplan i Gloppen 2012-2015‏

  Framlegg frå Samfunnsdemokratane til sak 064/11 Økonomiplan 2012-2015 Endringar i budsjettprosessen Samfunnsdemokratane foreslår at det skal utarbeidast nye rutinar for budsjetthandsaminga i Gloppen kommune, herunder omforeinte fristar for framlegging av budsjett til politisk handsaming som sikrar ei forsvarleg tidsramme for handsaminga av komande års budsjett. Vi foreslår også at reglementet for framlegging av saker til politisk handsaming vert endra slik at sakene vert lagt fram for politikarane med tidsfrist på 5 virkedagar før møta. Endringar ...

  Postet 18. desember 2011
 • Postet 6. desember 2011
 • Medlemsmøte 15.12.2011

  SD har medlemsmøte måndag 15.12 kl 19 Sandane Næringshage. Saker: spesielt budsjett og økonomiplan. Velkomne

  Postet 6. desember 2011
 • E-39 Vegen til elende eller framtid?

  Anda-Lote står fast ifølgje Magnhild, Liv-Signe og Jenny sin valkamp! Kan vi stole på det? Samferdselsdepartementet skal i sin KVU innan utgangen  av denne månaden foreslå kor E39 skal gå igjennom fylket vårt. Magnhild Meltveit Kleppa, Samferdsleministeren, må stå ved valløftet sitt (ilag med paritvenninnene) for å binde ein heil region saman og skape ein stor bu – og arbeidsmarknad på 60.000 menneske, gjennom ei bru over Lote-Anda. Men det er igjen mørke skyer i horisonten for Sogn og ...

  Postet 25. oktober 2011
 • Statsråden må snu

  Stortingsrepresentant Åge Starheim meiner  sjukehuskutt  i Volda må få statsråden til å endre planene for Nordfjord sjukehus     Sjå lenke: http://www.firda.no/nyhende/article5777846.ece

  Postet 21. oktober 2011
 • Fredsprisen 2011

  Gratulerer ! Utan kvinner si deltaking, ingen fred! Lenke her

  Postet 7. oktober 2011
 • Helsekuppet

  For ti år sida fekk vi ei ny politisk styring i helsevesenet, innført av mennesker med ein intens tru på at konkurranse er det einaste saliggjørende når enn skal skape effektivitet. Lenke her.

  Postet 4. oktober 2011
 • Breim Kraft A/S – fråsegn til melding om utbyggjingsplan i Storelva i Gloppen.

  NVE Konsesjonsavdelinga Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo     I utgangspunktet er ikkje SD mot vasskraftutbygging fordi vi ser at det er ein viktig bidragsytar for å oppretthalde arbeidsplassar i jordbruket og busetnaden i distrikta. Vasskraft er og ein fornybar og rein ressurs. Men inngrepa i naturen kan verte store, slik det er tilfellet med den planlagde utbygginga av Storelva i Breim. Grunneigarane har her lagt fram ein omfattande utbyggingsplan som vil få konsekvensar for m.a. fiske og naturoppleving. Det mest dramatiske, sett ...

  Postet 23. september 2011
 • Samfunnsdemokratane

  (SD) Takkar veljarane i Gloppen for tilliten. Vi kallar med dette inn til medlems-møte i kommunestyre-salen tysdag 20. september kl. 19:00 Sakliste: Vegen vidare, danning av SDu-ungdomsgruppe av samfunnsdemokratane. Nye medlemar er velkomne. Mvh Styret.

  Postet 18. september 2011
 • Har brukt sparepengane sine

  Ho skulle eigenteleg nytte sparepengane å å skifte tak på huset sjå lenke http://www.firdatidend.no/nyhet.cfm?nyhetid=7175                

  Postet 15. september 2011
 • Brakval for Gunnvor Sunde i Gloppen

  Ap-utbrytar Gunnvor Sunde sitt nye parti Samfunnsdemokratane har gjort eit brakval i Gloppen, og ligg an til fire mandat. Ho ligg og an til plass i det nye fylkestinget. Sjå lenke her.

  Postet 13. september 2011
 • SD Kandidatane

  Her er kandidatane, toppkandidaten til SD nest etter sitjande ordførar. Lenke her.

  Postet 13. september 2011
 • Utspørjing av Samfunnsdemokratane og Raudt

  Utspørjing av Gunnvor A. Sunde frå Samfunnsdemokratane og Ingunn Kandal frå Raudt. Sjå lenke her.

  Postet 7. september 2011
 • Samfunnsdemokratane i Fylkestinget

  Det er utruleg å følgje argumentasjonen i helsedebatten etter innslag på TV2 i går. Ord som, “følelsar overstyrer fornuft” når det einaste vi ber om er mulegheiter til ei verdig helseteneste i nokelunde nærleik av der vi bur og arbeider og skaper store verdiar som fellesskapet tener på. Akutt-og føde er basistenester, og dette skal fjernast frå oss. Vi hadde en av dei beste ortopediane i landet, no skal folk heller stå i kø eit år for ...

  Postet 6. september 2011
 • Næringspolitisk program for Vestlandet

  Et sterkt Vestland er viktig for Norge. Her er det nye næringspolitiske programmet for Vestlandet. Sjå link her

  Postet 1. september 2011
 • Postet 30. august 2011
 • Program Samfunnsdemokratane 2011-2015

  Program Samfunnsdemokratane

  Postet 23. august 2011
 • Nytt forkjøpsretten til aksjane i Fjord 1

  Sogn og Fjordane fylkeskommune bør nytte forkjøpsretten på aksjane som er til sals frå Møre og Romsdal fylkeskommune av fleire grunnar. Selskapet leverte siste rekneskapsår eit overskot på 268 mill. kroner før skatt. Eigenkapitalen var pr. 31/12-10 1.168 mill. kroner.  Dersom ein nyttar prosentrekning på dette talet og legg inn 41 % som Møre og Romsdal sin aksjepost utgjer kjem ein til talet 478.880 mill. kroner.  Ved ein salssum på kr 360 mill. betyr det at ...

  Postet 23. august 2011
 • Samfunnsdemokratane i valkampen

  Sjå link : http://cargocollective.com/kibogmorits#1879124/Samfunnsdemokratane

  Postet 20. august 2011
 • FYLKESBÅTANE (FJORD1)

  Samfunnsdemokratane vil kjøpe tilbake fylkesbåtane, og få flagget til topps igjen! Kreftene og arbeidsstyrken vår må nyttast til verdiskaping og gode tenester i Sogn og Fjordane. Innan offentlege innkjøp av varer og tenester har utviklinga skapt nesten eit anbodshysteri i både stat, fylkeskommunar og kommunar. Redsla for å gjere feil, eller bli dømt i EØS-domstolen, har blitt ein stor trussel som svekkjer den politiske involveringa og handlingsrommet. Dei politiske myndigheitene, inkludert den sitjande regjering, har mykje av ...

  Postet 18. august 2011
 • Solidaritetskonserten for barna i Afrika

  Samfunnsdemokratane støttar Solidaritetskonserten for barna på Afrikas Horn, og arbeidet til Leger utan grenser, og oppfordrar alle politiske parti til å gje minst kr 10,- pr medlem.

  Postet 17. august 2011
 • Postet 13. august 2011
 • Kondolanse

  Samfunnsdemokratane vil kondolere. Vi er alle involverte i tragediane som har ramma Noreg. Vi oppmodar alle om å tenne lys og ta vare på kvarandre.

  Postet 25. juli 2011
 • Kva blir det att av Sogn og Fjordane når kjøttvekta får råde?

  http://www.de-facto.no/bilder/090615OrtopediplanenforHelseForde2.pdf Samfunnsdemokratane skulle ønskje alle Sogn og Fjordingar ville lese de-facto-rapporten (som ligg i linken over her) og sjå kva som heile tida har vore planen med helsetilbodet i Sogn og Fjordane, tross fine formuleringar i Soria Moria. Dette er nok det næraste vi kjem fakta i helse-saka.Konsekvensen er sentralisering, noke Samfunnsdemokratane er imot, om vi skal kunne ta heile landet i bruk til fortsatt busetjing og verdiskaping. Det må snart bli muleg å konsekvensutgreie. Skal ...

  Postet 21. juli 2011
Page 2 of 3123