Kan lokal medisinsk senter uten akutt og føde tilbod kallast sjukehus?

Postet 20. november 2015 |

Les saka her.

FJORDENES TIDENDE FREDAG 20. NOVEMBER 2015

Fortsatt lokalsykehus?

Vi står forran lansering av ny nasjonal helse- og sykehusplan. Helseminister Bent Høie har nylig besøkt Nordfjord sykehus som et ledd i sine forberedel- ser til den kampen han vet vil komme når planen blir kjent.

Nordfjord sjukehus har i løpet av de siste årene gått fra å være et sjukehus med akuttfunksjon i kirurgi, fødeav- deling, en omfattende ortopedisk av- deling og en godt fungerende medisinsk avdeling, til det jeg vil kalle et distriktsmedisinsk senter med akuttfunksjon kun innen indremedi- sin, men med kreftpoliklinikk, dialy- seavdeling og enkelte polikliniske tilbud.

Sykehuset har, og har alltid hatt en god røntgenavdeling og støttefunk- sjoner fra eget laboratorium. Det som tidligere var et nær komplett lokalsju- kehus for lokalbefolkningen er ikke lenger det en vil kalle et sykehus. Et sykehus i folks bevissthet er et sted der du også kan få behandling ved akutt livstruende sykdom, ikke bare ved planlagte timer i kontortiden.

Det er dette som nå trekkes frem som fremtidens lokalsjukehus. I avi- ser, på TV og i taler av helseministe- ren så vel som fra lokale politikere i Nordfjord løftes det som av mange vil kalle ødeleggelsen av lokalsykehuset, frem som et eksempel på hvordan lo- kalsykehusene i Norge kan se ut i fremtiden.

Men er det riktig at det tilbudet som lokalbefolkningen i Nordfjord nå har er et så bredt og godt tilbud som det helseministeren og ordføreren i Eid kommune fremholder? En kan jo til og med få inntrykk av at tilbudet er bedre enn det var tidligere…

Som fastlege i Nordfjord sitter jeg med en «vond smak i munnen» av alle disse fine talene, avisinnslagene og sendingene på TV som forteller

hvor bra alt har blitt ved «fremtidens lokalsjukehus». Når pasienter blir akutt syke, har da Nordfjord sykehus det innholdet som gjør at jeg som fastlege har et lokalsykehus jeg føler tillit til og trygt kan henvise pasiente- ne til?

Til dette vil jeg nøye meg med å svare at jeg er usikker, men at jeg enn så lenge heldigvis også har andre sy- kehus å spille på og alltid tenker på pasientens beste ved valg av behand- lingssted.

Hva med pasienter med kirurgiske tilstander i Nordfjord? Disse pasien- ten skal reise til Førde sykehus, ca. to timer reisetid sydvestover i fylket. Er det forsvarlig? Jeg sier ikke at det er uforsvarlig med to timers reisetid i mange tilfeller. Det er allikevel langt fra det samme som å si at tilbudet er like godt som tidligere og at vi ikke er i situasjoner der vi svært gjerne skulle vært denne reisetiden foruten.

Som en som jobber og virker som fastlege i dette området kan jeg ikke se dette som en forbedring. Jeg me- ner helsetilbudet til befolkningen i Nordfjord er kraftig redusert som re- sultat av de endringen som akuttbe- redskapen ved Nordfjord sjukehus har måttet tåle. Kvivsvegen har bi- dratt til at deler av det tilbudet som er tatt vekk ved Nordfjord sykehus, kan kompenseres ved at pasienten reiser til Volda sykehus nord for fylkesgren- sen. Men det er ikke uten kamp og sterk motstand pasientene og fastle- gene må kjempe for retten til å bruke nærmeste tilgjengelige akuttilbud.

Hva når den nye sykehusplanen settes ut i livet? Hvordan ser da tilbu- det ut ved lokalsykehus som Volda? Hvordan ser da akuttberedskapen og kvaliteten ut for befolkningen i Nord- fjord?

At Helseministeren nå også skyver reformene ved Nordfjord sjukehus foran seg i kampen for å få nedgra- dere også andre lokalsykehus er ikke «fair play».

Det er viktig at vi som bor og virker i Nordfjord, og ikke minst gjelder det våre folkevalgte, ikke lar oss forledes til å være alibi og ambassadører for at dette er riktige og gode, faglige valg for lokalsykehusene i Norge.

Her er det først og fremst innspa- ringer som er agendaen. I kampen for å få helsebudsjettene til å gå opp er Helseministeren villig til å la behand- lingstilbudet til befolkningen i Nord- fjord og andre liknende lokalsamfunn lide. Fortjener vi det?

Bent Ingebrigtsen

Fastlege i Hornindal kommune og legevaktsjef ved Nordfjord legevakt

 

Legg igjen kommentar