Vedtak om fersk mat i Gloppen i framtida

Postet 17. oktober 2012 |

Utvalet var på synfaring på kjøkkenet.
038/12 VEDTAK:
1. Helse- og omsorgsutvalet vedtek ikkje å gjennomføre prosjektet «Utgreiing av mogelege
modellar for drift av Gloppen kommunale kjøkken».
2. Gloppen kommunale kjøkken skal driftast etter kok/servér-prinsippet
3. Helse- og omsorgsutvalet ønskjer ei oversikt over inntektene for all levert mat utanom den
som det er brukarbetaling for
4. Helse- og omsorgsutvalet forventar ei auka inntening på 150.000 kroner i 2013.
Vedtaket var samrøystes.

Legg igjen kommentar